Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира осем съдии и повиши в ранг четири магистрати

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Ивайло Емилов Иванов – административен ръководител – председател на Административен съд – Перник, на Красен Георгиев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, Колегията прие комплексна оценка „много добра“ на Георги Валентинов Георгиев – съдия в Районен съд – Велико Търново, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Пепа Стоянова Маринова-Тонева – съдия в Софийски градски съд, на Иванка Колева Иванова – съдия в Софийски градски съд, на Евелина Петкова Карагенова – съдия в Районен съд – Павликени, на Искра Пенчева Иванова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново, и Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, с комплексна оценка „много добра“.

Колегията прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Владимир Станчев Кънев – съдия в Софийския районен съд, като прецени, че не са налице предпоставките на чл. 10, ал. 2 от Наредба № 2823.02.2017 г. за реално отработени от магистрата две години в съответния орган на съдебната власт, поради участие в Европейска юридическа мисия в Косово.

Съдийската колегия на ВСС повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Иво Вътев Вътев – съдия в Софийски районен съд, и Димитър Михайлов Ковачев – съдия в Окръжен съд – Перник, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Ивелина Ленкова Мавродиева – съдия в Районен съд – Бургас, е повишена на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, а Анатоли Йорданов Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, е повишен на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“.

Без уважение е оставено предложение за повишаване на Адриана Георгиева Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, на място в по-горен ранг “съдия във ВКС и ВАС“. Колегията прие, че не са налице предпоставките за предсрочното ѝ повишаване в ранг. Съдия Добрева няма прослужени най-малко три години от настъпилата промяна, свързана с повишаването в ранг „съдия в апелативен съд“, тъй като заема съответната длъжност с възходящия ранг съгласно чл. 233, ал.1 от Закона за съдебната власт, считано от 21.02.2017 г.

Във връзка с възражение на Милен Георгиев Василев – съдия в Апелативен съд – София, относно висящата процедура по периодичното му атестиране, Колегията реши да се представят поисканите от него документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд