Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преструктурира осем щатни бройки за съдебни служители в районните съдилища

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри по една щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“ в Районен съд – Нова Загора  , Районен съд – Перник и Районен съд – Ботевград, считано от датата на вземане на решението. Новата щатна бройка за Районен съд – Нова Загора, е осигурена от съкратената с решение на СК по протокол № 6/19.02.2019г., т. 25 щатна бройка за „съдебен статистик“ в Окръжен съд – Ямбол, а за Районен съд – Перник и Районен съд – Благоевград, са предвидени от свободните за длъжността „служител по сигурността на информацията“.

Колегията разкри една щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“ по щата на Районен съд – Кюстендил, считано от датата на вземане на решението. Тя е обезпечена от посочените свободни щатни бройки. С назначаването му ще се облекчи техническата дейност и ще се улесни същинската работа на магистратите.

Колегията съкрати една щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“ и една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Раднево, една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Чирпан и една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител – СИС“ по щата на Районен съд – Гълъбово, считано от датата на вземане на решението. Колегията разкри една щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“ и три щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.

Колегията не възразява на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, служителите, заемащи тези длъжности в Районен съд – Раднево, Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Чирпан, да бъдат преназначени на съответните длъжности в Районен съд – Стара Загора.

Решенията са взети по съвместни искания на председателите на съответните съдилища, в които се съкращават и съответно се разкриват посочените длъжности за съдебни служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд