Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие нови Приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдиите

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие нови Приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 31 от протокол № 12/02.04.2019 г., във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с решение на СК по същия протокол. Приложенията са към чл. 18, ал. 2 и към чл. 18, ал. 4,  като в двата случая се класифицират по видовите дела – административни, наказателни, съответно граждански и търговски. Те са неразделна част от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, които влизат в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата, съгласно § 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с посоченото решение на Колегията.

Приложенията ще бъдат предоставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, с оглед залагането им в Единната информационна система на съдилищата от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд