Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Ели Скоклева на длъжност „заместник-председател“ на Районен съд – Дупница

23 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт освободи Людмила Василева Стойнова-Панайотова, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията я преназначи на заеманата преди назначаването ѝ на ръководен пост, длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница, считано от датата на вземане на решението.

С решението се назначава на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност. 

Предложение за назначенията е направено от административния ръководител на Районен съд – Дупница.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд