Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България проведе годишната си среща за 2018 година

24 април 2019 година

В годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела (НСМСНД) участваха: Мариета Неделчева – заместник-административен ръководител на Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт за НСММСНД; членовете - Андроника Ризова - Ръжданова - съдия в Районен съд – Петрич; Георги Иванов - съдия в Районен съд - Бургас; Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд - София; Пламен Синков - зам.-председател на Апелативен съд - Бургас; Светла Даскалова - Василева - съдия в Окръжен съд - Варна; Светлин Иванов - съдия в Окръжен съд - Бургас; Светослава Колева-Ангелова - съдия в Окръжен съд - Варна; Татяна Грозданова-Чакърова - съдия в Окръжен съд - София; Янко Янков - зам.-председател на Апелативен съд – Варна. Сред участниците бяха членовете на НСММСНД в периода 2015-2019 г., Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд Варна и първо национално лице за контакт за НСММСНД, Румяна Илиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд и Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд – Велико Търново. Гости на събитието бяха представителите на Министерство на правосъдието - Биляна Белякова – директор на дирекция „МПСЕВ“ и Катя Панова – държавен експерт в дирекция „МПСЕВ“; Блага Иванова – съдия във Върховния касационен съд; Силвия Димитрова – заместник-директор на Националния институт на правосъдието; членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС Радка Дражева–Първанова и Петя Колева-Рушанова; Христо Константинов – изпълнителен директор на Апис Европа АД и Димитър Марков – старши анализатор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията.

Работният форум бе открит от съдия Мариета Неделчева – национално лице за контакт за НСММСНД, която представи присъстващите и съдиите, избрани за членове на Мрежата, с решение на Съдийската колегия по протокол № 11/26.03.2019 г. Тя изказа благодарност към членовете учредители от първия състав като посочи, че „Мрежата е добила популярност сред магистратите“ и акцентира върху постигнатите резултати, осигуряване на приемственост в бъдещата дейност, продължаване на сътрудничеството с членовете от предходния състав на НСММСНД.

Отчетът за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България през 2018 г. бе представен от съдия Ангелина Лазарова. Акцентирано бе върху абсолютния пик на дейността по официални запитвания, при което съдиите-членове на мрежата са оказали съдействие чрез 261 бр. дейности през 2018 г., спрямо регистрираните 253 бр. дейности през 2017 г. и 103 през 2016 г.

Официални запитвания са постъпили от общо 182 различни органа – 118 от които национални, 25 чуждестранни, 36 постъпили от други контактни точки на ЕСМ, 1 от Евроджъст и 2 от друг орган. За сравнение през 2017 г. са отправени запитвания от 127 органа, а през 2016 г. от 75.

В 172 случая, запитванията са касаели конкретно престъпление – тежко – 108 бр., друго - в 64 бр. (През 2017 г. запитванията са били по 118 престъпления, 101 от които тежки; през 2016 г. – 56, от които 43 за тежки престъпления). Информация по относимото – национално или чуждо законодателство е било предоставена в 61 случая, 15 от които по искане от чуждестранен орган. Намалението на данните по този показател в сравнение с предходната година, според съдия Лазарова „може да бъде обяснено с придобитите, в практиката на съдиите членове, знания и възможности“, което е позволило информацията по законодателството да бъде предоставена без да бъде официално отбелязано запитване.

В 35 случая съдиите са предоставили помощ във връзка с подготовката на молби за правна помощ, като в 2 от тях по искане на чуждестранни органи. При изпълнението на 22 такива молби е оказано съдействие, в 11 от случаите на чуждестранни органи. По 9 дела съдиите са били търсени с оглед забавяне на изпълнението на молба за правна помощ.

Във връзка със Закона за Европейската заповед за разследване, в сила от 23.02.2018 г. бе отчетено, че общо в 76 случая съдия от НСММСНД е участвал в процеса по реално прилагане на ЕЗР. В 39 случая от член на Мрежата е била предоставена помощ за подготовка на ЕЗР, два от които по запитване на чуждестранни органи. В други 37 случая е била предоставена помощ при изпълнение на ЕЗР, 16 от които по искане на чуждестранен орган.

По дела с предмет европейски заповеди за арест – в 13 случая членовете са подпомогнали прилагането на инструмента. Съдиите членове са били потърсени и официално са участвали в 17 процедури по сътрудничество, извън подлежащите на отчитане по инструменти.

Отчетено бе, че традиционно членовете на Мрежата предоставят разяснения на свои колеги, дават консултации по телефона, извършват справки в ресурсите на професионални мрежи и учебни центрове, в нормативни актове, преглеждат конкретни производства и т.н. – действия, които не могат да бъдат отчетени с конкретни цифри. Акцент бе поставен и върху полезността на ресурсите на страницата на Мрежата, която през  2018 г. е била посетена 4 377 пъти, а само към 8.04.2019 г. регистрираните посещения са 1 600.

Отчетено бе и участието на НСММСНД в 50-тата Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), проведена в периода 27-29.06.2018 г. в гр. София,  по време на Българското Председателство на Съвета на ЕС.

         Съдия Лазарова обобщи, че след три пълни години на функциониране, Националната съдебна мрежа е утвърдила своето място като партньор, координатор, източник на необходимите знания за успешно прилагане на множеството инструменти в областта на международното сътрудничество по наказателни дела.

В знак на приемственост между съставите на НСММСНД, съдия Лазарова връчи на съдия Мариета Неделчева Споразумението за сътрудничество между националните мрежи на съдиите и прокурорите за международно сътрудничество по наказателни дела.

На представителите на Комисията по атестирането и конкурсите бе предоставено предложение от съдия Лазарова до Съдийската колегия за поощряване на деветимата съдии-членове на НСММСНД с изтекъл мандат.

По време на последвалата дискусия бяха обсъдени организационни въпроси и предложения свързани с дейността на НСММСНД през 2019 г. и настоящия ѝ мандат, сред които изготвяне на вътрешни правила за работа и годишен план.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд