ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 9 май 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 14.02.2019 г., издаден от СРС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 15.03.2019 г., издаден от СРС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за преместване на съоръжение /клетка/ за временен престой и изолация на конвоирани лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от покрива и подмяна на негодни стъклопакети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на заместник на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на износени подови настилки и боядисване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за достъпна среда – ремонт и преустройство на санитарен възел и доставка и монтаж на две стълбищни платформи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, коридор и стълбище.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни справки чрез RegiX“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 1 брой сървър нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS за сървъри.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 25 броя принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери висок клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово устройство за съхранение на данни.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя управляеми 24 портови комутатори и SFP модули към тях.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие“
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
28. Проект на решение относно сключване на договори по проект „Електронен обмен на е-Доказателства чрез е-Кодекс“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение относно справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд гр. Благоевград за безвъзмездно предоставяне на 16 броя компютърни конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ гр. Благоевград и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за I - во тримесечие на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

33. Проект на решение за одобряване на вариант на идеен проект за обект: „Проектиране /изработване на идеен и работен проект/ на СМР – преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на РС и РП гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
34. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване на сключения Договор № 55-06-010/21.11.2016 г. за наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 5, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 156.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
35. Проект на решение за предприемане на действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в област Благоевград, Община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
36. Проект на решение за предприемане на действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, кв. „Възраждане“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
37. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до Областния управител на област Ямбол за предоставяне безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1 и да подпише договор за същия.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
38. Проект на решение за отправяне на искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – София област.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

39. Искане за автентично тълкуване от законодателя за приложението на § 2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и предложение за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

40. Проект на решение за определяне на представител на ВСС и негов заместник, които да упражняват правото на членство в консултативния съвет към Агенцията по вписванията.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
41. Проект на решение относно доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
* * * * *
42. Проект на решение за командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в Република Италия и в Португалска Република във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“.
Внася: Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект
43. Проект на решение за командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
44. Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националите съдебни системи, която ще се проведе на 22 май 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
45. Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в Конференция за електронно правосъдие, организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, която ще се проведе в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
02 май 2019 г.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд