Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС се разпореди за управлението на имоти в София, Шумен и Стара Загора

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри първи вариант от предложените два варианта на идеен проект за преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда за нуждите на Районен съд – Шумен и Районна прокуратура – Шумен. Предвиденото в одобрения вариант фасадно решение подчертава представителния характер на сградата и е по-икономичен по предварителни КСС.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс към договор за наем на недвижим имот, представляващ апартамент в гр. София. С анекса наемният договор се удължава с 6 месеца, считано от 22.05.2019 г.

С решение на Пленума е възложено на дирекция „Бюджет и финанси“ в АВСС, на основание чл. 389 от Закона за съдебната власт, да предприеме действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот в гр. Благоевград. С решение № 890/06.12.2018 г. на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Министерски съвет е отнел поради отпаднала нужда от ВСС правото на управление върху имота – публична държавна собственост.

Пленумът възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗДС, да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот в Стара Загора. В изпълнение на решение по т. 24.1 от протокол № 31 от заседанието на Пленума, проведено на 13.12.2018 г., е сключен договор между Областна администрация Стара Загора и Висшия съдебен съвет, с който се предоставя безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в града, недвижим имот – частна държавна собственост. Той е предоставен за управление на Окръжен съд – Стара Загора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд