Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Съвета за действия по отношение на имоти за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол и на Административен съд – София-област

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до Областния управител на област Ямбол за предоставяне по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изречение второ от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост. С решението представляващият ВСС е упълномощен да подпише договор с областния управител на област Ямбол за предоставяне по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изречение второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС на основание чл. 15, ал. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 8, във връзка с чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да отправи искане до Комисията за разпределяне и използване на административните сгради към Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост в гр. София, на ВСС за нуждите на Административен съд – София-област.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд