Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в консултативния съвет към Агенцията по вписванията

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Боян Новански – член на ВСС, за представител на Съвета и Даниела Марчева – член на ВСС, за негов заместник, които да упражняват правото на членство в консултативния съвет към Агенцията по вписванията.

Решението е във връзка с писмо на министъра на правосъдието, към когото е Агенцията. В него се посочва, че основната цел на консултативния съвет е да изгради механизъм за по-ефективно сътрудничество, структуриран диалог и комуникация с всички заинтересовани страни, да консултира и подпомага Агенцията за повишаване на качеството на предоставяните услуги, разширяване на видовете и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им, актуализиране на таксите за предоставяните услуги, подобряване на сигурността и решаване на други въпроси от общ интерес.

Съветът ще работи на обществени начала под формата на партньорство между Агенцията по вписванията, ведомства и професионални неправителствени организации, имащи отношение към дейността ѝ.

Агенцията администрира, поддържа и развива четири регистъра с национално значение – Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд