Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за състоянието на Единната информационна система за противодействие на престъпността

9 май 2019 година

Пленумът на ВСС прие за сведение доклад за състоянието на Единната информационна система за противодействие на престъпността

В него се посочва, че през отчетния период успешно е приключил проект по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите“, регистрационен номер на договора BG05SFOP001-3.001-0003-C01/17.01.2017 г. и бенефициент по проекта Прокуратурата на Република България, с който ще се подобри информационното обслужване на ПРБ.

Правят се предложения за промяна на Наредбата за ЕИСПП, във връзка с промени в НПК и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд