Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от ВСС през 2019 г.

9 май 2019 година

Пленумът на ВСС прие План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от ВСС през 2019 г. Той съдържа управленски действия, насочени към изпълнението на мисията, общите и специфичните цели на Стратегията, както и отделните дейности, очакваните резултати, отговорности, срокове и ресурси.

Комуникационната стратегия, изготвена по проект на ОПАК „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт“, приета с решение на ВСС по протокол 10/05.03.2015 г. Информация за напредъка по изпълнението ѝ се отчита в Годишните доклади за дейността на ВСС, ИВСС, ВКС, ВАС и Прокуратура на Република България, съгласно решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд