Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС преразгледа свое решение за провизиране на несъбрани вземания

9 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за отмяна на решение по т. 27 от Протокол № 3/07.02.2019 г. на Пленума във връзка с извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС за 2018 г. и установени факти и обстоятелства относно начисляването на провизии на несъбраните вземания от НАП, КЧСИ и ДСИ.

Пленумът даде съгласие в годишния финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2018 г., разпределени по периоди в зависимост то годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 307 970 369 лв. за периода 2005 – 2015 г. С решението е определени проценти на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2018 г., относно:

  • Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК – 100%;
  • Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 100%;
  • Вземания от лица с дълг, категоризиран като несъбираем – 100%;
  • Вземания от лица с дълг, категоризиран като трудно-събираем – 100%;
  • Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв.

Пленумът даде съгласие за разликата между категоризираните от

НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2005-2015 г. да бъде начислена провизия 70%. Дадено е съгласие за разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2018 г., да бъде начислена провизия 20%.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд