ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
14 май 2019 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав
Кандидати:
- Дияна Димова Петрова – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Велики Преслав;
- Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Шумен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград
Кандидат:
- Живко Делчев Янков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Хасково.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 52/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Произнасяне по заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт - „забележка“, на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

6. Изслушване на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 14/23.04.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Лилия Георгиева Терзиева – Владимирова – съдия в Районен съд – Пещера.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за периодично атестиране на Ралица Велимирова Симеонова – Манолова – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за периодично атестиране на Любомира Кирилова Несторова – съдия в Административен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за периодично атестиране на Здравка Иванова Дечева – Запрянова – съдия в Районен съд – Кърджали.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за извънредно атестиране на Ивелина Тодорова Солакова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за повишаване на Стефка Тодорова Михова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за повишаване на Мартин Стоянов Стаматов – съдия в Районен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за повишаване на Валентина Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Казанлък, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за повишаване на Таня Илкова Илиева – съдия в Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за повишаване на Дарина Кънчева Крумова – Стоянова – съдия в Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за повишаване на Константин Петров Косев – заместник на административния ръководител на Районен съд – Разград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за повишаване на Петър Славов Петров – съдия в Районен съд – Несебър, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за повишаване на Татяна Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Радомир, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за повишаване на Пенка Борисова Йорданова – административен ръководител на Районен съд – Свищов, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за повишаване на Диана Кирилова Хаджиева – съдия в Районен съд – Петрич, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за допълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с проведения на 24.04.2019 г. избор на нов член на КАК от Пленума на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

24. Проект на решение относно процедура за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в районните съдилища.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
* * * * *
25. Предложение във връзка с изпълнение на решение по т. 75 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет
26. Писмо от административния ръководител на Апелативен съд – София, с приложен Доклад за извършена проверка в Окръжен съд – Благоевград, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 8/05.03.2019 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

27. Проект на решение за командироване на Мариета Неделчева – заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, която ще се проведе на 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
28. Проект на решение за командироване на Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия (ЕК), за първоначален период от две години, считано от 16 юни 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
29. Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) – 21.05.2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
​ 


Публикуван на
10 май 2019 г. 


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд