КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 9 МАЙ​ 2019 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ: Лозан Панов, Стефан Гроздев
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Силвия Илиева - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09,38 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
46. Проект на решение относно План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. от Висшия съдебен съвет през 2019 г.
Внасят: Боян Магдалинчев, Цветинка Пашкунова и Даниела Машева - членове на Висшия съдебен съвет
47. Проект на решение по предложение за отмяна на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 27.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
48. Проект на решение за командироване на представител от Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), за периода 09-10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет
49. Проект на решение относно паметни бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и Главния прокурор с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка, проведени през месеците март, юни и октомври 2018 г. и месец март 2019 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г.
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 14.02.2019 г., издаден от СРС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 1 335 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 14.02.2019 г., издаден от Софийски районен съд, както и разноски, направени в първоинстанционното и въззивно производство за адвокатско възнаграждение.
Средствата в размер на 1 335 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 15.03.2019 г., издаден от СРС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 492 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 15.03.2019 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на 492 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за преместване на съоръжение /клетка/ за временен престой и изолация на конвоирани лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 16 594 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за преместването на съоръжението /клетката/ за временен престой и изолация на конвоирани лица в съда на приземния етаж на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от покрива и подмяна на негодни стъклопакети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 9 410 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на част от покрива на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 22 506 лв. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на негодни стъклопакети.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
6. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на износени подови настилки и боядисване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с 3 813 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на износени настилки в 5 кабинета /1 735 лв./ и боядисване с латекс на 8 кабинета /2 078 лв./.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ с 16 788 лв., с цел осигуряването на средства за текущ ремонт на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за достъпна среда – ремонт и преустройство на санитарен възел и доставка и монтаж на две стълбищни платформи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево с цел отпускане на средства във връзка с осигуряване на достъпна среда – ремонт и преустройство на санитарен възел, както следва:
8.1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 8 138 лв.
8.1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Севлиево с 8 138 лв.
8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на две стълбищни платформи, както следва:
8.2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 41 860 лв.
8.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Севлиево с 41 860 лв.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Дулово по § 10-00 „Издръжка“ с 24 836 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, коридор и стълбище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с 86 500 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, коридор и стълбище.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
11. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни справки чрез RegiX“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Първомай за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни справки чрез RegiX“, както следва:
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 300 лв.
11.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Първомай с 300 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 1 брой сървър нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., на обща стойност 4 067 лв., от които: 2 793 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 1 274 лв. за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, както следва:
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 067 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Карнобат с 4 067 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS за сървъри

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS за сървъри, както следва:
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 377 лв.
13.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Царево с 1 377 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 25 броя принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 25 броя принтери на стойност 7 290 лв., както следва:
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 290 лв.
14.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик със 7 290 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери висок клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери висок клас, както следва:
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 598 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 598 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери, както следва:
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 592 лв.
16.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Видин с 5 592 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Нова Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери, както следва:
17.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 520 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Нова Загора с 4 520 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер, както следва:
18.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 590 лв.
18.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Добрич с 1 590 лв.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово устройство за съхранение на данни

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Петрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово устройство за съхранение на данни, както следва:
19.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 099 лв.
19.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Петрич с 2 099 лв.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя управляеми 24 портови комутатори и SFP модули към тях

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Левски за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя управляеми 24 портови комутатори и SFP модули към тях, както следва:
20.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 687 лв.
20.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Левски с 687 лв.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Козлодуй за 2019 г. с цел осигуряване на средства за въвеждане на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“, както следва:
21.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 730 лв.
21.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Козлодуй със 730 лв.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Поморие за 2019 г. с 849 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик, както следва:
22.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 849 лв.
22.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Поморие с 849 лв.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Несебър по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 7 940 лв. за офис обзавеждане на работни помещения на магистрати и новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
„Не дава съгласие“
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Мотив:
Наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
28. ОТНОСНО: Сключване на договори по проект „Електронен обмен на е-Доказателства чрез е-Кодекс“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. Отлага разглеждането на точката.
28.2. Да се изиска информация по изпълнението на проект „Електронен обмен на е-Доказателства чрез е-Кодекс" от Анелия Чомакова - главен експерт в отдел „Информационно обслужване" към АВСС.
29. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2019 г.
30. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
31. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен съд гр. Благоевград за безвъзмездно предоставяне на 16 броя компютърни конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ гр. Благоевград и ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Благоевград да предостави безвъзмездно 8 /осем/ броя компютърни конфигурации на СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“ гр. Благоевград и 8 /осем/ броя компютърни конфигурации на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ гр. Благоевград, по приложения списък.
32. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I - во тримесечие на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за I - во тримесечие на 2019 г.
32.2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния касационен съд за I - во тримесечие на 2019 г.
32.3. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния административен съд за I - во тримесечие на 2019 г.
32.4. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за I - во тримесечие на 2019 г.
32.5. Одобрява разходите за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за I - во тримесечие на 2019 г.
32.6. Приема за сведение информацията на главния прокурор на Република България от която е видно, че не са му изплащани средства за командировки за I - во тримесечие на 2019 г.
32.7. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за I - во тримесечие на 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

33. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на вариант на идеен проект за обект: „Проектиране /изработване на идеен и работен проект/ на СМР – преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на РС и РП гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА първи вариант от предложените два варианта на идеен проект за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на РС и РП гр. Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1.
Мотиви: И двата варианта отговарят на функционалните изисквания за Съдебна палата. И двата варианта са одобрени от административните ръководители на Районен съд гр. Шумен и Районна прокуратура гр. Шумен, както и местен представител на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието. Като фасадно решение, подчертаващо представителния характер на сградата на съдебната палата в градска среда, е първи вариант. Той е и по-икономичен по предварителни КСС.
34. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване на сключения Договор № 55-06-010/21.11.2016 г. за наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 5, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 156

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № 55-06-010/21.11.2016 г., сключен между Веселка Димитрова Василева и Висшия съдебен съвет за наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I” № 156, ет. 2, вх. А, състоящ се от две стаи, хол, кухня, входно и черно антре, баня-тоалетна, два килера, със застроена площ от 78 кв.м., за продължаване срока на договора с 6 /шест/ месеца, считано от 22.05.2019 г.
Останалите клаузи по договор рег. № 55-06-010/21.11.2016 г. запазват действието си.
34.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да представи за съгласуване анекс от компетентните дирекции и представяне за подписването му.
35. ОТНОСНО: Проект на решение за предприемане на действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в област Благоевград, Община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 389 от Закона за съдебната власт, да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28, ведно с парокотелно съоръжение, находящо се в сграда № 3 в поземлен имот с идентификатор 04279.613.349.
35.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да закрие досието на недвижим имот, находящ се в област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Христо Татарчев“ № 28 и да архивира данните за него в имотния регистър.
36. ОТНОСНО: Проект на решение за предприемане на действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, кв. „Възраждане“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот, находящ се в област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, кв. „Възраждане“ с идентификатор 68850.503.394.
36.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да създаде досие на недвижим имот, находящ се в област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, кв. „Възраждане“ и да въведе данните за него в имотния регистър.
37. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до Областния управител на област Ямбол за предоставяне безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1 и да подпише договор за същия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до Областния управител на област Ямбол за предоставяне по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.155.1.2, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 3668/09.08.2017 г.
37.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да подпише договор с областния управител на област Ямбол за предоставяне по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.155.1.2, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 3668/09.08.2017 г.
38. ОТНОСНО: Проект на решение за отправяне на искане до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – София област

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, на основание чл. 15, ал. 4 във вр. с чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 8, във вр. с чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да отправи искане до Комисията за разпределяне и използване на административните сгради към МС за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – София област.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

39. ОТНОСНО: Искане за автентично тълкуване от законодателя за приложението на § 2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и предложение за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. Да бъде поискано автентично тълкуване от законодателя относно приложението на § 2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
Какво следва да се разбира под „организация и ред за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси“ по отношение на администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието, и как разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество следва да се приложат „съответно“ за лицата посочени в ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона.
39.2. Да бъдат направени предложения за изменения в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество както следва:
- Разпоредбите на глава пета, раздел II и III да не се прилагат за служителите в администрацията на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности. Да бъде изрично добавено, че препращането към глава пета, осма и петнадесета касае само относимите за служителите в съответните администрации разпоредби. По отношение на останалите категории задължени лица, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ (служителите в администрацията на президента, в администрацията на органите на законодателната и изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органи, създадени със закон), законодателят следва да извърши преценка за целесъобразност.
- От обхвата на § 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, предвиждащ проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт на интереси да се извършват от съответния инспекторат или от комисия от служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването, да се изключат администрацията на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието.
Предложените промени имат за цел за прецизират начина, по който се прилагат разпоредбите от глави пета, осма и петнадесета по отношение на служителите в посочените в т. 1 администрации, с оглед избягване на разнопосочни тълкувания и различни интерпретации във връзка с направеното съответно препращане към разпоредби, приложими за лица, заемащи висши публични длъжности.
По отношение на предложената промяна в ал. 5 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, същата е продиктувана от спецификата на организацията и функциите на администрацията на органите на съдебната власт, на ВСС, на ИВСС и на НИП. От една страна, не е налице инспекторат или аналогична структура, с функции, подобни на посочените в чл. 46 или 46а от Закона за администрацията, а от друга ИВСС няма правомощия по отношение на съдебните служители. Същевременно, в рамките на проведените обществени консултации по проекта на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието са изразени множество становища от органите на съдебната власт за фактическа невъзможност от съставяне на предвидената в закона от комисия от служители , поради липса на достатъчно такива, особено в по-малките по численост органи.
Горното налага възприемане на различен подход по отношение обхвата, организацията и реда за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси по отношение на служителите в тези администрации. С оглед делегацията, въведена в ал. 6 от § 2 от ДР на Закона, предвиждаща, че организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси, по отношение на органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП се уреждат с наредба на пленума на ВСС, считаме, че горепосочените въпроси следва да бъдат изцяло уредени с посочената наредба.
39.3. Изпраща решенията по т. 39.1 и т. 39.2 на Председателя на Народното събрание.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

40. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на представител на ВСС и негов заместник, които да упражняват правото на членство в консултативния съвет към Агенцията по вписванията

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Боян Новански за представител на ВСС и Даниела Марчева за негов заместник, които да упражняват правото на членство в консултативния съвет към Агенцията по вписванията.
41. ОТНОСНО: Проект на решение относно доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение доклад за състоянието на Единна информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/.
* * * *
42. ОТНОСНО: Командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в Република Италия и в Португалска Република във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Република Италия във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, за периода 02 - 06 юни 2019 г.:
- Гергана Найденова Мутафова - член на ВСС, представител на Прокурорска колегия и ръководител на проекта;
- Боряна Ангелова Димитрова – член на ВСС, представител на Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“ на проекта;
- Красимир Петков Шекерджиев - член на ВСС, представител на Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Координатор „Участие на представители на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ на проекта;
- Миглена Тенева Тянкова – административен ръководител, председател на Окръжен съд – Хасково, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Асен Тотев Радев – административен ръководител, председател на Районен съд – Бургас, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Николай Иванов Георгиев – завеждащ отдел 05 „Аналитичен“ във Върховна касационна прокуратура и експертен участник в реализацията на дейността;
- Чавдар Петров Грошев - административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Николай Найденов Найденов – директор на дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС и Координатор на проекта.
42.2. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Португалска Република във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, за периода 18 - 22 юни 2019 г.:
- Гергана Найденова Мутафова - член на ВСС, представител на Прокурорска колегия и ръководител на проекта;
- Боряна Ангелова Димитрова – член на ВСС, представител на Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“ на проекта;
- Красимир Петков Шекерджиев - член на ВСС, представител на Съдийска колегия и на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Координатор „Участие на представители на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ на проекта;
- Иван Георгиев Калибацев – административен ръководител, председател на Районен съд - Пловдив, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Галатея Петрова Ханджиева-Милева – административен ръководител, председател на Окръжен съд - Добрич, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Любомир Георгиев Петров - административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Ваня Ненкова Цокова - административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура - Видин, и експертен участник в реализацията на дейността;
- Емилия Димитрова Петкова – главен експерт в отдел „САОД“, дирекция „ИТСС“ в администрацията на ВСС и технически сътрудник на проекта.
42.3. Разходите за осъществяване на командировките по т. 42.1 и т. 42.2 за пътни, хотелско настаняване, дневни, вътрешен транспорт в страната на посещение, вътрешен транспорт в България за участниците, живущи извън гр. София (вкл. хотелско настаняване преди и след полета в гр. София, при необходимост), превод, дневни пари за дните на пътуване и посещение съгласно действащото законодателството са за сметка на бюджета на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и ще бъдат отчетени от избрания изпълнител – „Глобал Адвайзърс“ АД, за изпълнение на дейност 1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ по договор № ВСС-1212/31.01.2019 г., сключен между ВСС и „Глобал Адвайзърс“ АД.
42.4. Разходите за медицински застраховки на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.
43. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. ДА УЧАСТВА в Общото събрание на ЕМСС за 2019 г. в гр. Братислава, Словакия.
43.2. КОМАНДИРОВА за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в гр. Братислава, Словакия, за периода 4-8 юни 2019 г., следните лица:
43.2.1. Олга Керелска - член на Висшия съдебен съвет;
43.2.2. Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет;
43.2.3. Саша Николова - преводач от и на английски език.
43.3. ОПРЕДЕЛЯ за участие в закритата сесия на 5 юни 2019 г., следните двама представители на ВСС:
43.3.1. Олга Керелска - член на Висшия съдебен съвет;
43.3.2. Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет.
43.4. Пътните разходи, разходите за настаняване по фактически размер, разходите за дневни пари и за медицински застраховки на командированите лица, както и за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в Общото събрание на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 400 евро и разходи за настаняване за 2 нощувки (максимум 150 евро за нощувка) за един участник от институция-член на ЕМСС.
44. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националите съдебни системи, която ще се проведе на 22 май 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 21-23 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, следното лице:
44.1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС.
44.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия.
44.3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
45. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в Конференция за електронно правосъдие, организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, която ще се проведе в периода 20-21 май 2019 г., в гр. Букурещ, Румъния

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в Конференция за електронно правосъдие „Електронно правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“, организирана от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия, за периода 19-21 май 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния, следното лице:
45.1.1. Георги Бошнаков - главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.
45.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия.
45.3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

46. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2019 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2019 година.
47. ОТНОСНО: Предложение за отмяна на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019 г., т. 27

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Във връзка с извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС за 2018 година и установени факти и обстоятелства относно начисляването на провизии на несъбраните вземания от НАП, КЧСИ и ДСИ,
47.1. ОТМЕНЯ решение по т. 27 от Протокол № 3/07.02.2019 г. на Пленума на ВСС.
47.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2018 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 307 970 369 лв. за периода 2005 г. - 2015 г.
47.3. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2018 г., както следва:
47.3.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК - 100%;
47.3.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност - 100%.;
47.3.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем - 100%;
47.3.4. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем - 100% и
47.3.5. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв. - 100%.
47.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2005-2015 г. да бъде начислена провизия 70%.
47.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2018 г., да бъде начислена провизия 20%.
48. ОТНОСНО: Командироване на представител от Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), за периода 09-10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в заседание на Работна група по гражданскоправни въпроси (формат „Регламент за връчването на документи“ и „Регламент за събирането на доказателства“), за периода 09-10 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, следното лице:
- Анелия Чомакова - главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.
48.2. Пътните разходи, разходите за 1 нощувка по фактически размер, разходите за дневни пари за 2 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
49. ОТНОСНО: Проект на решение относно паметни бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и Главния прокурор с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка, проведени през месеците март, юни и октомври 2018 г. и месец март 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

49.1. ПРИЕМА за сведение паметните бележки от срещите, проведени от членове на ВСС, излъчени от Пленума на Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд (само за срещата му на 20 и 21 март 2018 г.), и Главния прокурор и неговите заместници с представители на Европейската комисия в рамките на експертните мисии в България по Механизма за сътрудничество и оценка, проведени на 20 и 21 март 2018 г., на 19 и 20 юни 2018 г., на 4 и 5 октомври 2018 г. и на 12 март 2019 г.
49.2. Информацията да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Закриване на заседанието – 12,23 ч.

ИЗГОТВИЛ:/п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
10.05.2019 г.

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд