Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Дияна Димова Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ Дияна Димова Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав.

Другият кандидат Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен, получи 2  гласа подкрепа.

Дияна Петрова има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател, прокурор и съдия. В Районен съд – Велики Преслав е работила 9 години като съдия, след което от 21.12.2017 г. и до момента изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

Тя е мотивирана да кандидатства въз основа на натрупания професионален и управленски опит. Намерението ѝ е да запази постигнатите резултати и допринесе за подобряване на качеството на работата на Районен съд – Велики Преслав. Съдия Петрова посочва като основна цел да създаде организация за ускоряване на правораздавателната дейност. Предвид това предлага обезпечаване на щата на длъжностите „съдия“, въвеждане на ежемесечни статистически форми за ненасрочените дела, активно използване на възможностите за електронен обмен на информация, обучения на съдебните служители за работа с новите технологии, както и на кметовете на населени места с оглед делегираните им правомощия по връчване на призовки, книжа и съобщения. Кандидатът акцентира на ролята на Общото събрание на съда по организационни въпроси и административната дейност на съда, както и за обсъждане и уеднаквяване на съдебната практика по дела. Според нея провеждането на регулярни работни срещи с държавни органи и институции ще спомогне за постигане на максимална бързина при разрешаване на процедурни въпроси по работата на съда. Тя планира също от подобряване на интернет страницата на съда чрез повишаване на функционалността ѝ.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Боян Новански, Даниела Марчева, Вероника Имова, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков - членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те поискаха мнение за реформата на съдебната карта, за ролята на административния ръководител при ограничаване на стреса на работното място и за микроклимата там, относно заповедното производство, кадровата обезпеченост, профила на разглежданите дела, практиката по административно-наказателни дела, взаимодействието с другите съдилища в съдебния район, за приложението на електронното правосъдие, за събираемостта на съдебните вземания, за начина на провеждане на конкурси, с какви мерки би работила за повишаване на правната култура на гражданите и за участието им в Образователната програма на ВСС.

Подкрепа за кандидатурата на Дияна Петрова заявиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Боян Новански – членове на ВСС. Те посочиха дългогодишния професионален опит на кандидата като съди, доброто познаване на неговата дейност и проблеми, предложените начини за тяхното преодоляване. Като изпълняващ функциите „председател“ тя вече е допринесла за подобряване на срочността на разглеждане на делата и на микроклимата. Обърнато бе внимание на положителните становища за притежаваните от нея професионални и етични качества.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд