Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Живко Делчев Янков за административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 10 гласа „за“ и 1 глас „против“ Живко Делчев Янков за административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград.

Той има над 9 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и до момента заема тази длъжност в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Хасково. Придобитият професионален и житейски опит, както и отношението на колегите юристи му дават увереност да се кандидатира за поста на административен ръководител.

Основни приоритети в работата на административния ръководител според него ще бъдат подобряване на работната среда и достъпа на хора в неравностойно положение до сградата, изграждане на „фронт-офис“ на първия етаж на сградата за приемане и получаване на документи. В предложената концепция за управление се предвижда насърчаване на магистратите и съдебните служители за повишаване на професионалната подготовка, провеждане на срещи с районните съдии от съдебния район на Окръжен съд – Хасково, по проблемите на съдената практика. За подобряване на координацията между различните правораздавателни и правоохранителни органи той възнамерява да инициира провеждане на работни срещи с органите на съдебна власт, с общински и държавни институции. Предвид спецификата на съдебния район, той планира провеждане на периодични обучения за кметовете на населени места относно делегираните им функции по връчване на съдебни книжа и призовки, както и на съдебните заседатели за запознаване с техните права и задължения. Друг основен приоритет за Живко Янков ще бъде спазването на етичните правила и недопускане уронване на престижа на съда. С цел повишаване на авторитета на съда, той ще насърчава участието на съдиите и съдебните служители в правни инициативи като Дните на отворени врати и Образователната програма на ВСС.

Членовете на ВСС Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Боян Новански, Атанаска Дишева поставиха въпроси за реформата на съдебната карта, за неговата мотивация да кандидатства за длъжността, за общото събрание на съда, взаимодействието му с единствения съдия в Районен съд - Ивайловград. Подкрепа за кандидата заявиха Атанаска Дишева и Даниела Марчева – членове на ВСС, които се обосноваха с добрата професионална подготовка, познаването на съда и убедителното представяне на Живко Янков. Обърнато бе внимание на спецификата на съдебния район и обстоятелството, че той е единствен кандидат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд