Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

14 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се изпрати писмо до Данаил Кирилов – министър на правосъдието, с молба да бъдат извършени във възможно най-кратък срок всички необходими законови действия по изпратените от Пленума на ВСС с писмо от 6 ноември 2018 г. предложения за законодателни изменения за реформа във военното правораздаване.

С решение по т. 75 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС, е прието обобщението на постъпилите становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието.

С новото писмо СК на ВСС ще отправи искане да бъде сформирана целева работна група по конкретните предложения и след обсъждане те да бъдат внесени чрез Министерски съвет в Народното събрание. С тях се цели законодателни изменения относно разширяване на компетентността на военните съдилища, респективно увеличаване на обема на делата, които те разглеждат, и постигане на оптимална натовареност на тези органи на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд