ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 30 май 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

1. Проект на решение за увеличаване щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд с една длъжност „съдия“. 
Внася: Съдийската колегия на ВСС

 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
3. Проект на решение за корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г., във връзка с писмо вх. № ВСС-4501/02.05.2019 г. на министъра на финансите. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущ ремонт на централната климатизация в сградата на съда, изразяваща се в доставка и монтаж на нов компресор. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, ремонт на ГРТ и подмяна на пожароустойчива врата. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на гъсеничен стълбищен подемник. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя звукозаписни системи за зали. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и UPS за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина и климатик. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за спешно закупуване на многофункционално устройство. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на работно място за новоназначен служител и оборудване за служби „Архив“ и „Съдебно деловодство“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, 1 бр. принтер и 2 бр. UPS. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 1 брой мрежов принтер. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, монитори, UPS и компютри. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, операционна система за сървър и 1 брой UPS за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас и операционна система за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас за Бюро съдимост. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен призовкар“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП „JES“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици за работни помещения. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на негодна прозоречна дограма. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за извършени услуги от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за нуждите на Районен съд гр. Луковит“. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
„Не дава съгласие“ 
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционално устройство. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
36. Проект на решение за актуализиране на възнагражденията за длъжностите „ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
37. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
38. Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
39. Коригиране на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2018 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
40. Преглед на сега действащите Правила за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО, в изпълнение на решение на пленума на ВСС по Протокол № 11/09.05.2019 г., т. 27.2. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
41. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2019 г. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
42. Сключване на договори по проект „Електронен обмен на е-Доказателства на чрез е-Кодекс” /отложена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 11/09.05.2019 г./. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 43. Проект на решение касаещ недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на ВСС в неговата цялост. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
44. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Ямбол. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
45. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на имот, представляващ западната част на четвъртия етаж от сграда, собственост на РПК „Развитие“ – гр. Елин Пелин, с адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 2, предоставен възмездно на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Елин Пелин. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
46. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Министерски съвет, за предприемане на действия за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
47. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно право на управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд - Търговище, на имот - публична държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
48. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане ведно с декларация в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на ОбС – Габрово, за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Окръжна прокуратура – Габрово части от имоти - публична общинска собственост, както и да подпише договорите с Община Габрово. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
49. Проект на решение за предприемане на последващи действия от страна на ВСС във връзка с извършено предаване и приемане на недвижим имот-публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

 ПРАВНИ ВЪПРОСИ

50. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 година. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
51. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 година. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
52. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 година. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
53. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 година. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
54. Сформиране на състава на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
55. Писмо от г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, с искане за изразяване на становище от Висшия съдебен съвет по предложението на Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г1 от Закона за електронните съобщения. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
56. Писмо от министъра на правосъдието относно проект на Закон за изменение и допълнение на Глава шестнадесета, раздел пети от Закона за съдебната власт, предложен от Комисия “Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, приет с решение по протокол № 23/19.09.2018 г. 
Внася: Комисия по правни въпроси 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

57. Проект на Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и сигналите, които постъпват във Висшия съдебен съвет. 
Внасят: Комисията по професионална етика към Съдийската колегия и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия 
* * * * 
58. Проект на решение по писмо от г-жа Моник ван дер Гос – директор на Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), с предложение до Висшия съдебен съвет за организиране на съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС за следващата година в България, в периода 16-20 септември 2019 г. 
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
59. Проект на решение по писмо от Министерство на правосъдието за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в кръгла маса по изпълнението на групата решения на Европейския съд по правата на човека „С.3./Колеви срещу България“, която ще се проведе на 20 и 21 юни 2019 г. в Националния институт на правосъдието 
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет 
* * * * 
60. Аналитичен доклад за действащите модели на експертизите и организацията на работа на вещите лица в българската и европейската нормативна уредба, изготвен по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи”. 
Внася: Даниела Марчева - член на Висшия съдебен съвет и координатор проект 
61. Предложение за определяне на съдии за участие в Управителния комитет по проект „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела” на Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. 
Внасят: Даниела Марчева и Боян Новански - членове на Висшия съдебен съвет и членове на проектния екип 
* * * * 
62. Доклад от Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет и координатор проект, за утвърждаване „Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки” по проект BG05SFO001-3.001 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. 
Внася: Евгени Диков - член на Висшия съдебен съвет и координатор проект 
* * * * 
63. Проект на решение за определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ДАНАИЛ КИРИЛОВ
 

Публикуван на:
23 май 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд