Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността cтарши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Атестиране на съдии“, дирекция „Атестиране на магистрати“ в администрацията на Висшия съдебен съвет.

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Обезпечава на експертно ниво юридическото подпомагане на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет като обобщава и подготвя материали, изготвя предложения и становища във връзка с уредените в чл. 196 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и чл. 234 от същия процедури по атестиране и повишаване на място в по-горен ранг на съдии.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в деловодството на ВСС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 201 лв.

Максимален размер на основната заплата за длъжността: 1 500 лв.

Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер:

- за ранг – от V-ти до I-ви;

- за придобит трудов стаж и професионален опит.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше.

Образователно-квалификационна степен: магистър.

Специалност: право, с придобита юридическа правоспособност.

Професионален опит: не по-малко от 4 (четири) години трудов стаж и професионален опит по специалността.

Допълнителна квалификация /обучение:

  • компютърни умения: Microsoft Office, Internet;
  • умение за работа с правно-информационни системи (Апис, Сиела и др.).

Кандидатът да е лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

  • към момента на назначаване, кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт.

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

Кандидатите ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса.
  2. Подробна професионална автобиография.
  3. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
  4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
  5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
  6. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания (документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат).
  7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет.1, стая № 102 -  деловодство, от 8.30 до 17.00 часа, в срок – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

 

(Обявата е публикувана във в. Сега, бр. 121 на 27.05.2019 г.)

 

Общодостъпно място за обявленията:

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, критериите за оценка на кандидатите и датата на събеседване, както и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в сградата на ВСС – централен вход и на интернет страницата на ВСС www.vss.justice.bg

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд