Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Вера Иванова Иванова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Вера Иванова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Пловдив, считано от 06.06.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е съобразено с обстоятелството, че  професионалният стаж на съдия Иванова е по-дълъг от този на другия заместник-председател на съда, с който имат равни длъжности, ранг и прослужено време на длъжността.

Мандатът на настоящия председател на съда Магдалина Стефанова Иванова, изтича на 05.06.2019 г. Тя е заявила писмено, че не е съгласна да бъда определена за изпълняващ функциите на председател на съда.

С решение на Колегията на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, Магдалина Иванова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив, е преназначена на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от 06.06.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд