Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Правилата за своята работа с разпоредби относно реда за обсъждане на темите в дневния ред на заседанията ѝ

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни Правилата за работа СК с разпоредби, които регламентират реда за обсъждания по темите от дневния ред в заседанията ѝ и се разписват организационните правомощия на председателстващия колегията. Въвежда се възможност за предварителна заявка за изказвания преди заседанието на Колегията. Регламентира се продължителност за докладване на точка от дневния ред до 10 минути. Продължителността на изказванията се ограничава до 5 минути, освен ако СК не реши друго по конкретен въпрос. Прието е, че по всяко изказване може да се възрази с реплика, която се прави веднага след изказването и не може да продължи повече от 3 минути. След направените реплики изказалият се има право на дуплика с продължителност до 3 минути. Ако изказванията, репликите, дупликите и личните обяснения превишават допустимата продължителност или се отклоняват от обсъждания въпрос, председателстващият СК отправя предупреждение и в случай, че нарушението продължи – отнема думата на изказващия се. Когато се възпрепятства работата на Съдийската колегия, председателстващият отправя предупреждение и когато то продължи, може да прекъсне заседанието за определено време. При възникване на непреодолими различия в становищата на членовете на ВСС и невъзможност да се постигне решение, председателстващият заседанието може да предложи прекъсването му и свикване на оперативно заседание на СК.

С допълненията се цели създаване на условия за по-добро структуриране на текущата дискусия, повишаване на целенасочеността и аргументираността на изложените становища, по-голяма прозрачност и проследимост на застъпваните тези и мнения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд