Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага трансформиране на 3 длъжности „съдия“ от ниско натоварени във високо натоварени районни съдилища

28 май 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди две предложения за оптимизиране на магистратските длъжности в съдилищата, предвид необходимостта за справяне с високата натовареност и кадрово обезпечаване за нормалното им функциониране.

Колегията на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, подкрепи предложение Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2 т. 8 от Закона за съдебната власт една свободна длъжност „съдия“ във Военно-апелативен съд, и на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ да разкрие една длъжност „съдия“ в Районен съд – Ботевград. На същите основания се предлага Пленумът да се съкрати една длъжност „съдия“ във Военен съд – София, и тя да се разкрие в Районен съд – Перник, както и да се съкрати една длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница, която да бъде разкрита в Районен съд – Нова Загора, считано от датата на вземане на решението.

Решението се внася в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 30.05.2019 г. С него се цели разкриване на длъжности „съдия" във високо натоварени съдилища, като се вземат щатни бройки от най-ниско натоварени съдилища. Натовареността на един магистрат в Районен съд – Нова Загора, е 61 дела на месец, в Районен съд – Перник – 58,8 дела на месец, а в Районен съд – Ботевград – 56,67 дела на месец, докато в средната за съдилищата в страната натовареност е 40,43 дела на месец.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди също предложение за разкриване на 3 щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София, Гражданско отделение; 7 щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, 4 щатни длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд, 4 щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Перник, и 2 щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Ихтиман. Решено бе, предложението да се изпрати за становище до Комисията по атестирането и конкурсите.

В обосновката му се посочва, че през 2018 г. както и в предходните години се запазва тенденцията повече от половината от разглежданите в апелативните съдилища дела, да са съсредоточени в Софийски апелативен съд. Уточнява се, че съществува близо два пъти разлика в натовареността на съдиите от Гражданското и Търговското отделение на съда с колегите им в другите апелативни съдилища.

По отношение на Софийския районен съд е посочено, че съществува изначално несъответствие между броя на делата и оптималния брой действащи съдии, а действителната натовареност по брой дела за разглеждане на един съдия месечно възлиза на 73,83 броя дела. Районен съд – Перник е трети по натовареност от всички 113 районни съдилища в страната през 2017 г. и 2018 г. Данните за Районен съд – Ихтиман сочат действителна натовареност на съдия от 69,31 по броя дела за разглеждане, при средна за страната 46,18 броя дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд