Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд

28 май 2019 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд, с отличие „личен посечен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Вероника Имова, Олга Керелска, Красимир Шекерджиев, Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, и подкрепено от Севдалин Мавров, Даниела Марчева и Атанаска Дишева - членове на ВСС. Те се аргументират с дългогодишния ѝ юридически стаж на съдия Чорбаджиева – над 39 години, проявените от нея отговорно и задълбочено отношение към поверените ѝ за разглеждане дела, както и високата ефективност в работата. Посочени бяха нейното последователно и неотклонно изпълнение на служебните задължения, постигнатите високи професионални резултати, толерантно и етично отношение към колегите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд