Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ОБЯВА

Подбор на командировани експерти по първа Заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2019 г., с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 12 юни 2019 г.

 

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обявява първа заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2019 г. с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 12 юни 2019 г., като с настоящата процедура за подбор на командировани експерти са обявени следните позиции:

  • Съветник в областта на военните престъпления (War crimes monitor) - Ref. №: EK 40093)
  • Съветник в областта на тежките престъпления (Serious crime monitor) - Ref. №: EK 40095)

 

Подаването на кандидатурите ще се извършва чрез попълване на формуляр за кандидатстване за горепосочените позиции единствено по електронен път чрез системата Goalkeeper-Registrar. Подробна информация, описание на вакантните позиции, изискванията за заемане на длъжностите и онлайн формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени на адрес https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/. В срок до 10 юни 2019 г. е необходимо да изпратите Вашия имейл адрес до дирекция „Международна дейност“ на имейл md@vss.justice.bg за получаване на достъп до системата и регистрация в нея. След като бъдете регистрирани от дирекция „Международна дейност“, на посочения от Вас имейл ще получите линк за вход в системата, където е необходимо да попълните Вашите биографични данни и формуляр за кандидатстване, като посочите и за коя позиция кандидатствате. След попълване на необходимите документи същите следва да бъдат изпратени чрез системата до Висшия съдебен съвет за разглеждането им от съответната колегия на ВСС. След разглеждането им ще бъде одобрен кандидат/и, чиито формуляр/и за кандидатстване ще бъдат изпратени чрез системата Goalkeeper-Registrar до дирекция ”Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите - съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите - прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г.:

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към обявата

Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте необходимите документи, в срок до 17 ч. на 12 юни 2019 г., както следва:

 

  1. Заявление, изразяващо желание за участие в подбора - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност” на e-mail: md@vss.justice.bg;
  2. Писмено съгласие от съответния административен ръководител за участие на посочения магистрат в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Съгласието е в свободен текст и се адресира до съответната колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите - прокурори и следователи се изисква и съгласие от Главния прокурор - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност” на e-mail: md@vss.justice.bg;
  3. Онлайн формуляр за кандидатстване – електронно чрез системата Goalkeeper-Registrar.
  4. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина.

 

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Ида Лереова – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд