Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира осем прокурори и четирима следователи

29 май 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полковник Байчо Пръвчев Кулев – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура – Сливен; Мариана Благоева Калинска – Захманова – прокурор в Районна прокуратура – Петрич; Вили Любенов Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Русе; Иван Донев Георгиев – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград; Асен Иванов Асенов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград; Стефан Иванов Герджиков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив; Валентина Владимирова Дачевска – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна; Минчо Митков Николов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора; Нели Томова Вълчева-Мутафчиева – заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Гоце Делчев; Павел Николаев Пенчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив и Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия на ВСС прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Марин Александров Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд