Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС командирова Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия

29 май 2019 година

Прокурорската колегия на ВСС командирова Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 01.-06.2019 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироването правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като прокурор.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд