Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една щатна длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението

30 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.

Предложението от Съдийската колегия е във връзка с искане от председателя на съда Георги Ушев, който се аргументира с увеличения брой дела, постъпили в съда от началото на 2018 г., големият им обем и изключителната им фактическа и правна сложност, с множеството подсъдими и свидетели, големия брой вещи лица и множество повдигнати обвинения. Посочено е, че съгласно изготвения Доклад за дейността на АСНС през 2018 г. са постъпили общо 636 дела, като е налице повишаване с 34,75% спрямо 2017 г. и 41,67% спрямо 2016 г. През 2018 г. са проведени 626 съдебни заседание при 39 заседания за 2017 г. и 367 заседания за 2016 г.

Към момента в АСНС има 5 въззивни състава, един от които непълен, състоящ се от двама съдии, като третия се избира на случаен принцип, чрез централизирана система за случайно разпределение, по всяко конкретно дело.

Разглежданите в АСНС дела се отличават със своята фактическа и правна сложност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд