Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г.

30 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. Приходите на съдебната власт за посочения период са в размер на 192,050 млн. лв., от които 79,27% са субсидия, 18,85% са постъпления от съдилищата и 1,15% от НАП. Приходите бележат спад от 13,06% в сравнение със същия период на миналата година, като неизпълнението за трите месеца е 1,372 млн. лв.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 37,295 млн. лв., а от съдебни такси са събрани 32,804 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт за четирите месеца са в размер на 237,447 млн. лв., като са увеличени с 14,57% в сравнение с месец април 2018 г.

По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала – 71,08%.

Разходите за персонал са в общ размер на 214,952 млн. лв. или 90,53% от общите разходи към 31.04.2019 г. Средствата за заплати представляват 57,49% от общата сума на разходите за м. април 2019 г. Усвоените за издръжка средства са в размер на 17,204 млн. лв. или 7,25% от общата сума на разходите за м. април. Капиталовите разходи възлизат на 2,799 млн. лв. или 1,18% от общите разходи.

По органи на съдебната власт данните сочат 34,18% изпълнение на плана на общите разходи на Върховния административен съд, 31,29% на Върховния касационен съд и 33,86% изпълнение на Прокуратурата на Република България. За Висшия съдебен съвет изпълнението на плана на общите разходи е 17,96%, за Националния институт на правосъдието е 40,28%, а за Инспектората към ВСС – 30,81%. Съдилищата са усвоили 123,165 млн. лв., които представляват 36,37% изпълнение на плана на общите разходи.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд