Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

30 май 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от министъра на финансите, като увеличи бюджетните взаимоотношения с 1 512 лв. и съответно увеличи бюджета на ВСС за 2019 г. в размера на получените трансфери за първото тримесечие на годината от Министерство на труда и социалната политика,  заради сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, Дирекция „Бюро по труда“ по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания“. Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт.

Дадено бе съгласие за увеличение по бюджетите за 2019 г. на:  Административен съд – Кърджали с 5394 лв. за текущ ремонт на централната климатизация в сградата на съда - доставка и монтаж на нов компресор; на Районен съд – Ихтиман с 4137 лв. за текущ ремонт на покрива на сградата и подмяна на пожароустойчива врата; на Районен съд – Монтана с 6540 лв. за закупуването на гъсеничен стълбищен подемник за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на районния съд.

Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Районен съд – Тутракан за текущ ремонт на прозоречна дограма и на Районен съд – Карлово във връзка с извършени услуги от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Осигурените средства са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

За закупуване на компютърни конфигурации, монитори, принтери, копирна техника, мултифункционални устройства, сървър, UPS-и, скенери, операционни системи, климатици бе дадено съгласие за корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд – Горна Оряховица, Районен съд – Радомир, Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Благоевград; Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Разлог, Районен съд – Несебър, Районен съд – Айтос, Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Провадия, Административен съд – Ловеч, Районен съд – Димитровград; Районен съд – Тутракан, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Силистра, Районен съд – Горна Оряховица.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Стара Загора за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен призовкар“, на Районен съд – Димитровград за закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП „JES“ и на Районен съд – Девня за закупуване на звукозаписни системи за зали.

За сметка на неразпределения резерв по параграф „Издръжка“ бе увеличен бюджета на Административен съд – Стара Загора за оборудване на работно място на новоназначен служител, закупуване на метални архивни шкафове и етажерки, както и на Административен съд – Враца за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Административен съд – Монтана.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за изготвяне на инвестиционен проект - основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда за нуждите на районния съд.

Пленумът не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Попово със 7530 лв. за закупуване на един брой копирна машина с мотива, че наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда.

Пленумът на ВСС остави без уважение искането на директора на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС за актуализиране възнагражденията на длъжностите „ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС, поради липса на законово основание.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд