Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през 2018 г.

30 май 2019 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет прие годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., който ще бъде публикуван на интернет сайта на Съвета.  

Докладът ще бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол, и вътрешен одит на ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, и ще бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата.

Годишният доклад съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит осъществявана от дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет и дирекция „Вътрешен одит“ в Прокуратурата на Република България.

През отчетния период в изпълнение на стратегическата цел за подобряване процесите на управление на риска и контрола в ПРБ са изпълнени седем одитни ангажимента за консултиране.

При планирани за 2018 г. общо 33 одитни ангажименти към 31.12.2018 г. са изпълнени 35 одитни ангажимента в т. ч. при планирани 29 одитни ангажименти за даване на увереност са изпълнени 28. Изпълнени са 7 одитни ангажимента за консултиране при планирани 4.

Дейността на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС обхваща всички процеси, дейности и структури в органите на съдебната власт, посочени в ЗСВ, ИВСС и НИП с изключение на дейностите по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове; анализа и обобщението на свършените дела и актовете на съдиите, прокурорите и следователите, освен тези, с които се определя конкретния размер на държавните такси и други видове приходи по бюджета на съдебната власт, както и задължения към външни участници в съдебния процес. Одиторите от ВСС са извършили 21 одитни ангажименти за даване на увереност в различни съдилища 1 одитeн ангажимент за консултиране в администрацията на ВСС. Проследяването на препоръките и извършено чрез получаване и оценяване на писмена информация предоставена от одитираните съдилища. Резултатите от извършеното проследяване на препоръките са отразени в Регистър за проследяване на изпълнението на дадените препоръки при извършването на одитни ангажименти през 2018 г.

При извършените одити в Прокуратурата на Република България е установено, че като цяло действащите контролни механизми, правила и процедури в одитираните единици са осигурили съответствие с нормативните актове, регулиращи финансовата и административната дейност. Констатирана е устойчива тенденция за подобряване на вътрешния контрол, в резултат на натрупани знания и опит при прилагане на контролните дейности.

По отношение на одитираните съдилища е установено, че основните административно-управленски процеси се извършват при спазване на приложимото законодателство и изпълнение на вътрешните правила.

Системите за финансово управление и контрол осигуряват разумна увереност за постигане на целите при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност на публичните средства. Разписаните политики, вътрешни правила и процедури са адекватни и осигуряват условия за постигане на съответствие със законодателството и опазването на активите при изпълнение на дейностите.

Ефективността на системите за финансово управление и контрол осигурява съответствие с нормативните актове при осъществяване на административно-управленската и бюджетна дейности и законосъобразност при изпълнението и отчитането на бюджетите в органите на съдебната власт, респ. бюджета на съдебната власт.

Докладът ще бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол, и вътрешен одит на ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, и ще бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд