КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ​ 2019 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието; Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАТ: Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Вероника Имова, Георги Кузманов, Даниела Марчева, Даниела Машева, Йордан Стоев 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Силвия Илиева - главен секретар на ВСС/ 
/Откриване на заседанието – 9, 40 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:

64. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на съдилищата./ОТЛОЖЕНА/ 
Внася: Съдийската колегия на ВСС 
65. Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
66. Предложение за законодателни промени във връзка с електронното управление. 
Внася: Комисия по правни въпроси 
67. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с представители на Европейската комисия за провеждане на експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 14,30 часа в сградата на Национален институт по правосъдие на тема „Съдебна реформа: въздействие на реформите и оставащи предизвикателства“. 
Внася: Комисия по правни въпроси

 ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на Апелативния специализиран наказателен съд с една длъжност „съдия“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.

 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. 
2.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
„Дава съгласие“ 
3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с писмо вх. № ВСС-4501/02.05.2019 г. на министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС - 4501/02.05.2019 г. от министъра на финансите, както следва: 
3.1.1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С: 1 512 лв. 
В т.ч 
по показатели и подпоказатели, както следва: 
Трансфери между бюджети 1 512 лв. 
Трансфери от МТСП 
по програми за осигуряване на заетост 1 512 лв. 
3.1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: 1 512 лв. 
В т.ч 
по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи 1 512 лв. 
Персонал 1 512 лв. 
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 512 лв. 
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 1 512 лв., съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 03-00-338/25.04.2019 г. /вх. № ВСС-4501 от 02.05.2019 г./ 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за текущ ремонт на централната климатизация в сградата на съда, изразяваща се в доставка и монтаж на нов компресор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка“ с 5 394 лв. за текущ ремонт на централната климатизация в сградата на съда, изразяваща се в доставка и монтаж на нов компресор. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, ремонт на ГРТ и подмяна на пожароустойчива врата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 4 137 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, ремонт на ГРТ и подмяна на пожароустойчива врата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на гъсеничен стълбищен подемник

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 6 540 лв. за закупуването на гъсеничен стълбищен подемник ТО9. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя звукозаписни системи за зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Девня за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя звукозаписни системи за зали, както следва: 
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 876 лв. 
7.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с 1 876 лв. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва: 
8.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 947 лв. 
8.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 947 лв. 
8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 броя принтери и 1 брой МФУ, както следва: 
8.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 565 лв. 
8.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 1 565 лв. 
8.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Мобилен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва: 
8.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 390 лв. 
8.3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 390 лв. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Радомир за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър на стойност 7 740 лв. и UPS за сървър на стойност 997 лв., както следва: 
9.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 8 737 лв. 
9.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Радомир с 8 737 лв. 
9.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Радомир за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на ОС Microsoft Windows Server 2016 на стойност 1 536 лв., както следва: 
9.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 536 лв. 
9.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Радомир с 1 536 лв. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина и климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва: 
10.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв. 
10.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик със 7 530 лв. 
10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 1 брой климатик, както следва: 
10.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 050 лв. 
10.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с 1 050 лв. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за спешно закупуване на многофункционално устройство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна техника Toshiba e-Studio 4518A, както следва: 
11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 056 лв. 
11.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Благоевград с 6 056 лв. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Омуртаг за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна машина Xerox VersaLink B7035, както следва: 
12.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 330 лв. 
12.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с 4 330 лв. 
13.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Разлог за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери, както следва: 
13.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 180 лв. 
13.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Разлог с 3 180 лв. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г. с 3 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой цифрова многофункционална копирна машина, както следва: 
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 980 лв. 
14.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Несебър с 3 980 лв. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на работно място за новоназначен служител и оборудване за служби „Архив“ и „Съдебно деловодство“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер общо на 3 175 лв., в т.ч. 968 лв. за оборудване на работно място на новоназначен служител, 659 лв. за закупуване на 3 бр. метални архивни шкафа и 1 548 лв. за закупуване на 10 бр. етажерки. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с 2 593 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) за периода от 01.01.2019 г. до 19.04.2019 г. включително, съгласно Заповед № 799/20.04.2018 г. на Председателя на ВАС. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, 1 бр. принтер и 2 бр. UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Айтос за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва: 
17.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 940 лв. 
17.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Айтос с 940 лв. 
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Айтос за 2019 г. на обща стойност 464 лв., от които: 250 лв. за закупуване на 1 брой принтер и 214 лв. за закупуване на 2 броя UPS, както следва: 
17.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 464 лв. 
17.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Айтос с 464 лв. 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 1 брой мрежов принтер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва: 
18.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 676 лв. 
18.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Благоевград с 3 676 лв. 
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежов принтер, както следва: 
18.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 800 лв. 
18.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с 800 лв. 
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, монитори, UPS и компютри

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. на обща стойност 5 215 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 8 броя монитори /1 840 лв./ и 27 броя UPS /3 375 лв./, както следва: 
19.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 215 лв. 
19.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с 5 215 лв. 
19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8045, както следва: 
19.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 530 лв. 
19.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Кърджали със 7 530 лв. 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, операционна система за сървър и 1 брой UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, както следва: 
20.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 680 лв. 
20.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Провадия с 4 680 лв. 
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър RACK монтаж, както следва: 
20.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 027 лв. 
20.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия с 1 027 лв. 
20.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Провадия за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой операционна система за сървър, както следва: 
20.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 678 лв. 
20.3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Провадия с 678 лв. 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас и операционна система за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Ловеч за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, както следва: 
21.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 492 лв. 
21.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Ловеч с 6 492 лв. 
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Ловеч за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой операционна система за сървър, както следва: 
21.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 491 лв. 
21.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Ловеч с 1 491 лв. 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас за Бюро съдимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас за Бюро съдимост, както следва: 
22.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 734 лв. 
22.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Димитровград с 6 734 лв. 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тутракан за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър, както следва: 
23.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 769 лв. 
23.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тутракан със 769 лв. 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Омуртаг за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой скенер, както следва: 
24.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 590 лв. 
24.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с 1 590 лв. 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Силистра за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства и 3 броя тонер касети за тях, както следва: 
25.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 320 лв. 
25.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра с 3 320 лв. 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен призовкар“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на приложение за мобилни устройства „Мобилен призовкар“, както следва: 
26.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 702 лв. 
26.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Стара Загора със 702 лв. 
/В гласуването на участва Георги Чолаков, поради направен самоотвод/ 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП „JES“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване и поддръжка на програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ към ПП „JES“, както следва: 
27.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 720 лв. 
27.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Димитровград със 720 лв. 
28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици за работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 4 760 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици в това число монтаж и демонтаж /BTU 12000/ за работни помещения, както следва: 
28.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 760 лв. 
28.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 4 760 лв. 
28.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 3 980 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици в това число монтаж и демонтаж /BTU 24000/ за работно помещение, както следва: 
28.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 980 лв. 
28.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с 3 980 лв. 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на негодна прозоречна дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 10-00 „Издръжка“ с 1 572 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на негодна прозоречна дограма. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за извършени услуги от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка“ с 254 лв., с цел осигуряването на средства за извършени услуги от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за нуждите на Районен съд гр. Луковит“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 2 500 лв., с цел осигуряване на средства за възлагане на услуга – изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект „Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2, за нуждите на Районен съд гр. Луковит“. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
„Не дава съгласие“ 
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционално устройство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Попово за 2019 г. със 7 530 лв. за закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8045. 
Мотив: 
Наличната техника е в състояние да осигури дейността на съда. 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО 
Разни 
36. ОТНОСНО: Актуализиране на възнагражденията за длъжностите „ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Оставя без уважение искането на директора на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС за актуализиране възнагражденията на длъжностите „ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС, поради липса на законово основание. 
37. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. Приема годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 
37.2. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. да бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановения срок. 
37.3. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. да бъде публикуван на интернет страницата на ВСС. 
38. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове. 
39. ОТНОСНО: Коригиране на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

В изпълнение на т. 67 от ДДС № 08/21.12.2018 г. на Министерство на финансите и във връзка с решение по Протокол № 11/09.05.2019 г. за промяна на провизиите на несъбраните вземания по актове издадени от органите на съдебната власт 
39.1. ПРИЕМА коригиран баланс, част от годишен финансов отчет на съдебната система за 2018 г., заедно с обяснителна записка и приложенията към него в съответствие с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 11/09.05.2019 г. 
39.2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев, представляващ на Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и представи на Министерство на финансите и Сметна палата коригирания баланс на съдебната система, съгласно чл. 366, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 
40. ОТНОСНО: Преглед на сега действащите Правила за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО, в изпълнение на решение на пленума на ВСС по Протокол № 11/09.05.2019 г., т. 27.2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Поради липса на правно основание НЕ ПРОМЕНЯ Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 
Мотиви: 
Съгласно чл. 293 от Кодекса на труда, начинът на използването на средствата за социално-битово и културно обслужване се определя с решение на Общото събрание на работниците и служителите. Тези средства се предвиждат и се осигурявате за работещите по трудово правоотношение в предприятието и не могат да се изземват и използват за други цели. 
Общото събрание е единственият определен от закона орган, който сам може да прецени по какви критерии ще се разпределя използването на тези средства по различните направления. 
41. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2019 г. 
42. ОТНОСНО: Сключване на договори по проект „Електронен обмен на е-Доказателства на чрез е-Кодекс” /отложена с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 11/09.05.2019 г./

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи граждански договори на обща стойност до 29 999 лв. с експертите от Прокуратура на Република България за изпълнение на проект „Електронен обмен на е-Доказателства чрез е-Кодекс – ЕКЗЕК“, както и с право да ги изменя и прекратява.

 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 43. ОТНОСНО: Проект на решение касаещ недвижим имот – публична държавна собственост, находящ в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на ВСС в неговата цялост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на останалата част от недвижим имот – публична държавна собственост, намираща се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, същата предмет на Решение на Министерски съвет № 168/28.03.2019 г., предадена от ДКСИ на ВСС с приемо-предавателен протокол от 12.04.2019 г. и удостоверение № ВСС-6836/03.05.2019 г. 
43.1.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да обедини документацията за целия имот, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90 в едно общо досие, както и данните за него по позиция № 14 от имотния регистър. 
43.2. На основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и решение на Пленума на ВСС по т. 38 от протокол № 39/27.10.2016 г.: 
43.2.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 2.2. от Протокол № 23/20.09.2018 г., с което е възложено стопанисването на предоставената за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет част от недвижим имот – публична държавна собственост, намираща се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90 на административния ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд. 
43.2.2. ВЪЗЛАГА стопанисването на недвижимия имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90, предоставен за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет в неговата цялост, на административния ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд. 
44. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Ямбол

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Ямбол, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд гр. Ямбол, временно и безвъзмездно право на управление върху застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.537.71 с площ 424 кв.м. по КК и КР на гр. Ямбол, ведно с построената в имота двуетажна административна сграда с идентификатор 87374.537.71.1 със ЗП 258 кв.м. и РЗП 767 кв.м., в това число сутерен с площ 164,50 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 4, за срок от 5 /пет/ години, считано от 20.08.2018 г. 
45. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на имот, представляващ западната част на четвъртия етаж от сграда, собственост на РПК „Развитие“ – гр. Елин Пелин, с адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 2, предоставен възмездно на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Елин Пелин

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем с РПК „Развитие“ – гр. Елин Пелин, представлявана от председателя Ангел Руев, с който се предоставя на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районна прокуратура гр. Елин Пелин, за временно и възмездно ползване част от недвижим имот, собственост на РПК „Развитие“ – гр. Елин Пелин, представляващ западната част на четвъртия етаж от четириетажна административно – търговска сграда, построена в УПИ ХХII, кв. 165 по плана на гр. Елин Пелин, с административен адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 2, състояща се от 8 /осем/ броя помещения, от които едното с обособено гише за регистратура, архив и сервизни помещения с обща полезна площ 247 кв.м., ведно с обслужващия коридор, при граници: от север, запад и юг – въздух, от изток – стълбищна клетка, от горе – покрив и отдолу – помещения на трети етаж на сградата, за срок от 5 /пет/ години, считано от 07.01.2019 г. и месечна наемна цена в размер на 1 560,00 лв. без ДДС или 1 872,00 лв. с включено ДДС. 
46. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Министерски съвет, за предприемане на действия за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Министерски съвет, за предприемане на действия за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт, представляващ съгласно нотариален акт № 178, том II, вх. рег. 2744, дело № 337 от 2010 г. и нотариален акт № 116, том III, вх. рег. 2930, дело № 390 от 2012 г., масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв. м., с площ по скица 607 кв. м. с ид. № 02508.55.57.1 и сутерен с ид. № 02508.55.57.1.4 с площ по скица 607 кв. м., масивна едноетажна сграда със застроена площ 10 кв. м. с ид. № 02508.55.57.2, ведно с дворното място с площ 2995 кв. м., в което са построени сградите, представляващо поземлен имот с ид. № 02508.55.57 с площ 2943 кв. м. по кадастралната карта на гр. Балчик. 
47. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно право на управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд - Търговище, на имот - публична държавна собственост, находящ се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно право на управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Административен съд - Търговище, на имот - публична държавна собственост, намиращ се в област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, със застроена площ 48,25 кв.м, разположен на пети етаж в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 73626.506.486, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 4759/12.02.2019 г., по реда на ЗДС и ППЗДС. 
48. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане ведно с декларация в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на ОбС - Габрово за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Окръжна прокуратура - Габрово части от имоти - публична общинска собственост, както и да подпише договорите с Община Габрово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане ведно с декларация в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на ОбС - Габрово за предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Окръжна прокуратура - Габрово части от имоти - публична общинска собственост, представляващи: 
- Паркомясто № 5 в самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.534.1 по КККР на гр. Габрово, представляващ гараж, находящ се в сутерена на сграда зала „Възраждане“ с вход от към ул. „Възраждане“, гр. Габрово, за паркиране на 1 бр. служебен автомобил, за срок от 3 /три/ години; 
- Паркомясто № 11 в самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.429.5.1 по КККР на гр. Габрово, представляващ гараж, находящ се в сграда с идентификатор 14218.504.429.5 по КККР на гр. Габрово, на ул. „Станционна“ № 9, гр. Габрово, за паркиране на 1 бр. служебен автомобил, за срок от 3 /три/ години; 
- 1 бр. паркомясто в един от имотите - публична общинска собственост, а именно: гараж, находящ се в сутерена на сграда зала „Възраждане“ с вход от към ул. „Възраждане“, в гр. Габрово и гараж, находящ се на ул. „Станционна“ № 9, в гр. Габрово, за паркиране на 1 бр. служебен автомобил, за срок от 3 /три/ години. 
48.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договорите с община Габрово, представлявана от кмета на общината, с които се предоставят безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на Окръжна прокуратура - Габрово описаните в т. 48.1. от настоящото решение части от имоти - публична общинска собственост, за срок от 3 /три/ години. 
49. ОТНОСНО: Проект на решение за предприемане на последващи действия от страна на ВСС във връзка с извършено предаване и приемане на недвижим имот-публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 387 от Закона за съдебната власт, чл. 14 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, решение на Министерски съвет № 130 от 07.03.2019 г. и приемо-предавателен протокол от 13.05.2018 г.: 
49.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по отписване на недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1 от баланса на ВСС. 
49.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да закрие досието на недвижим имот, намиращ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1 и да архивира данните за него в имотния регистър. 
49.3. ОТМЕНЯ свое решение по т. 35 -I.4 от протокол № 9/09.03.17 г., с което е възложено стопанисването на недвижимия имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 1, на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна. 
49.4. ИЗПРАЩА настоящото решение: по т. 49.1 - на дирекция „Бюджет и финанси“, ведно с РМС № 130/07.03.2019 г. и приемо-предавателен протокол от 13.05.2018 г., по т. 49.2 - на дирекция „УССВ“, по т. 49.З - на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна.

 ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 50. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА председателя на Върховния административен съд – Георги Чолаков и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г. 
50.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г. 
51. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. 
51.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., ведно с пълния стенографски протокол от заседанието на Пленума на ВСС в частта, касаеща дебатите по тази точка от дневния ред. 
52. ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. На основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт ИЗСЛУШВА главния прокурор на Република България – Сотир Цацаров и ПРИЕМА доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. 
52.2. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт ВНАСЯ в Народното събрание Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 година. 
53. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 година

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ПРИЕМА Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 година. 
53.2. На основание чл. 30, ал. 2 , т. 11 от ЗСВ, ВНАСЯ в Народното събрание Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. 
54. ОТНОСНО: Сформиране на състава на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за членове на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет: 
- Пламен Найденов - член на Висшия съдебен съвет; 
- Пламена Цветанова - член на Висшия съдебен съвет; 
- Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет.
55. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, с искане за изразяване на становище от Висшия съдебен съвет по предложението на Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г1 от Закона за електронните съобщения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението от Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г1 от Закона за електронните съобщения. 
55.2. ИЗПРАЩА предложение от Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, за изменение на чл. 251г1 от Закона за електронните съобщения на министъра на правосъдието с оглед внасянето му в Министерски съвет за упражняване на законодателна инициатива. 
56. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно проект на Закон за изменение и допълнение на Глава шестнадесета, Раздел пети от Закона за съдебната власт, предложен от Комисия “Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, приет с решение по Протокол № 23/19.09.2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Глава шестнадесета, Раздел пети от Закона за съдебната власт, предложен от Комисия “Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ при Прокурорската колегия, приет с решение по Протокол № 23/19.09.2018 г., с изключение на § 4 и § 7 от проекта, които се оттеглят. 
Предложенията по проекта на Закон за изменение и допълнение на Глава шестнадесета, Раздел пети от Закона за съдебната власт, да се приведат в съответствие с оттеглените текстове. 
56.2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на министъра на правосъдието.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

 57. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и сигналите, които постъпват във Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

57.1. ПРИЕМА Вътрешни правила за организация на работата с предложенията и сигналите, които постъпват във ВСС на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация. 
57.2. Вътрешните правила за организация на работата с предложенията и сигналите, които постъпват във ВСС по т. 57.1. да се публикуват на сайта на Висшия съдебен съвет. 
* * * * 
58. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Моник ван дер Гос – директор на Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), с предложение до Висшия съдебен съвет за организиране на съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС за следващата година в България в периода 16-20 септември 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

58.1. ОДОБРЯВА провеждането на съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети в България на: 
19-20 септември 2019 г. (четвъртък – петък). 
58.2. За решението по т. 58.1 да бъде уведомен Секретариатът на Европейската мрежа на съдебните съвети, чрез дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС. 
Забележка: Съгласно Правилата на ЕМСС за Възстановяване на разходите през 2019 г., на институцията домакин ще бъдат възстановени по 30 евро на участник за едно хранене (средна сума), осигурена за участниците в проектните екипи. Когато се обяви възстановяване на разходите, институцията домакин изпраща в Офиса на ЕМСС списък на участниците и общо изчислената сума за храненията, осигурени за срещата. 
59. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в кръгла маса по изпълнението на групата решения на Европейския съд по правата на човека „С.3./Колеви срещу България“, която ще се проведе на 20 и 21 юни 2019 г. в Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

59.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в кръгла маса по изпълнението на групата решения на Европейския съд по правата на човека „С.3./Колеви срещу България“, която ще се проведе на 20 и 21 юни 2019 г. в Националния институт на правосъдието, следните лица: 
59.1. Огнян Дамянов - член на Висшия съдебен съвет 
59.1.2 Севдалин Мавров - член на Висшия съдебен съвет 
59.2. Решението по т. 59.1 да се изпрати на Министерство на правосъдието в указания срок 
* * * * 
60. ОТНОСНО: Аналитичен доклад за действащите модели на експертизите и организацията на работа на вещите лица в българската и европейската нормативна уредба, изготвен по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Аналитичен доклад за действащите модели на експертизите и организацията на работа на вещите лица в българската и европейската нормативна уредба, изготвен по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи”. 
61. ОТНОСНО: Предложение за определяне на съдии за участие в Управителния комитет по проект „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела” на Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Определя за участие в Управителния комитет по проект “Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела” съдиите: Стефан Кюркчиев, Христо Лазаров, Дарина Йорданова и Филип Савов. 
* * * * 
62. ОТНОСНО: Доклад от Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет и координатор проект, за утвърждаване „Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки” по проект BG05SFO001-3.001 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. Утвърждава „Наръчник с правила за използване на видеоконферетни връзки“. 
62.2. Препис-извлечение от протокола с решението по т.62.1 да се изпрати на Министерство на правосъдието за прилагане към материалите по проект BG05SFO001-3.001-„Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление". 
* * * * 
63. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

63.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да възложи организацията по командироването на г-н Георги Бончев, директор дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 03-04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 
63.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 03-04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 
63.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

64./ ОТЛОЖЕНА/ 
65. ОТНОСНО: Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закон за съдебната власт, ВНАСЯ в Народното събрание Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. 
66. ОТНОСНО: Предложение за законодателни промени във връзка с електронното управление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

66.1. ПРЕДЛАГА срокът, предвиден в §216 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ, обн. ДВ, брой 62 от 09.08.2016 г. да бъде удължен до 31.12.2020 г., както и влизането в сила на чл. 360в, ал. 2, чл. 360 ж, 360з, ал. 1 и чл. 360м от ЗСВ да бъде отложено до същата дата. 
66.2. ИЗПРАЩА направеното предложение на министъра на правосъдието с оглед внасянето му в Министерски съвет за упражняване на законодателна инициатива. 
67. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с представители на Европейската комисия за провеждане на експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 14,30 часа в сградата на Национален институт по правосъдие на тема „Съдебна реформа: въздействие на реформите и оставащи предизвикателства“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

67.1. ПОТВЪРЖДАВА предложената дата и час за среща на Висшия съдебен съвет с представители на Европейската комисия за провеждане на експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. 
67.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в срещата с представители на Европейската комисия, която ще се проведе на 18 юни 2019 г. от 14.30 – 15.30 ч., в сградата на Националния институт на правосъдието следните членове на Висшия съдебен съвет: 
- Боян Магдалинчев- представляващ ВСС; 
- Даниела Марчева – член на Съдийска колегия; 
- Атанаска Дишева – член на Съдийска колегия; 
- Даниела Машева – член на Прокурорска колегия; 
- Калина Чапкънова – член на Прокурорска колегия. 
67.3. Информацията по т. 67.1 и т. 67.2 да се предостави на Министерство на правосъдието.

 
/Закриване на заседанието – 13, 05. ч/ 
ИЗГОТВИЛ:/п/
Катя Симова 
Лидия Здравкова 
Таня Младенова 
Зоя Костова
 
 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
31.05.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд