Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС и над 110 съдии от страната дискутират възможности за повишаване на ефективността на съдилищата

31 май 2019 година

Над 110 съдии от цялата страна участват в първата Национална конференция „За ефективността на правосъдието“, която се провежда в гр. Бургас. Тяхната цел е адекватно разрешаване на съществуващите в съдилищата проблеми, съобразявайки европейските препоръки и добри практики, както и условията, в които функционира българската съдебна система. Форумът е организиран от Висшия съдебен съвет по инициатива на членовете на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.

В събитието участват Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, и Георги Кузманов - членове на Прокурорската колегия на ВСС. Всеки съдебен окръг е представен от председателите на  апелативни, окръжни и районни съдилища, както и до пет районни съдии, които да изразят волята и на колегите си в региона.

Гости на форума са Миглена Тачева – директор на Националния инспекторат на правосъдието, Теодора Нинова – инспектор в ИВСС, Михаил Хаджиянев – заместник-председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Бургас и Душана Здравкова – старши експерт „Проектна дейност“ в Съюза на юристите в България.

„Ние сме съдии и добре знаем, че наред с електронното правосъдие и въвеждането на технологиите, справянето с проблема „натовареност“ изисква насочване на усилия към разтоварване на съдиите от формализъм и бюрокрация. Достигането на подобна цел е в интерес на обществото и съответства на европейското разбиране за модерно правосъдие“, обърна се Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, с приветствен адрес, изпратен до участниците в Конференцията. Според него форумът е „първа крачка към поредица конференции, чрез които съвместно да намерим верните, градивни и прагматични решения за правосъдието в България и администрирането на съдилищата“. Предвижда се провеждането на още подобни мероприятия като част от цикъл, водещ до реални промени и резултати. Пожелание за успех на форума е отправено също от Светла Димитрова, Дария Проданова и Галина Захарова -заместник-председатели на Върховния касационен съд.

Конференцията бе открита от Боряна Димитрова – член на ВСС. Заедно с Даниела Марчева – член на ВСС, са модераторите на форума. Независимо от официалния характер, форумът има изключително практическа насоченост и цели професионално обсъждане. Насочен е към първоинстанционното гражданско и наказателно правосъдие на ниво районен съд. В първия модул се изследва възможността за произнасяне на кратки мотиви в съдебно заседание по дела, непредставляващи фактическа и правна сложност, подсъдни на районен съд. Първият изказал се – Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, благоди на ВСС за организацията на събитието и възможността магистратите да поставят директно вълнуващите ги проблеми. Тя резюмира необходимостта от мотивиране на съдебните актове и възможността по определени категории правни спорове, съдът да излага кратки мотиви. В хода на този модул ще бъде предложен примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения. Предвидено е обсъждане на съществуващите възможности и необходимост от законодетелни изменения в тази насока.

          Втората част на конференцията се фокусира върху заповедното производство, като  целта е да се посочат проблемите и да се обсъдят предложения за промяна и постигане на по-голяма ефективност. Аспекти и детайли от правната уредба, водещи до идеен модел за преодоляване на съществуващите проблеми в заповедното производство, ще коментира проф. д-р Силви Чернев – преподавател по гражданско процесуално право в Бургаския свободен университет. Наред с предложенията за  доразвитие на заповедното производство, ще бъдат поставени на вниманието на съдиите и дискутирани предложенията за законодателни изменения, обсъждани и/или внесени в Народното събрание. Пред участниците ще бъде представен и проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, работен в момента от ВСС по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 на Структурния фонд.

          Като краен резултат от Конференция се очаква:

          - да се обобщят предложенията и становищата на съдиите по двете теми;

          - те да се предложат на вниманието на по-горните инстанции, включително и най-вече на Върховен касационен съд, без чиято „санкция“ или „поощрение“ не би следвало да се развиват правни идеи;

          - приемане на нов стандарт, съобразен с Конституцията и законите, относно произнасянето и писането на мотиви към съдебните актове по определени дела;

          - да се отправят прагматични предложения за изменение на заповедното производство, които ВСС се ангажира да подкрепи максимално бързо по законния ред.

          С тези теми ВСС отваря вратата за прагматичен дебат за проблемите в правосъдието, за да се тръгне по пътя на опростяването, „поправянето“ и/или „осъвременяването“ на редица процедури, на фона на стремежа за бързо, достъпно, разбираемо, лишено от възможност за корупционни практики, будещо доверие правосъдие. Целта е, практическата насоченост на Конференцията и резултатите от нея да доведат от една страна до още по-бързо правосъдие, до облекчаване на работата на съдиите и разтоварването им от ангажираща време правна дейност, която не изисква особен професионален капацитет. Очаква се това да допринесе за повишаване на доверието на обществото в съда и правосъдието, и то да стане по-ясно, разбираемо и достъпно.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд