Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С конкретни резултати и поздравления за ВСС завърши Националната конференция „За качеството на правосъдието“

31 май 2019 година

Поздравления и благодарности към ВСС за провеждането на Националната конференция „За качеството на правосъдието“, отправиха съдии от цялата страната в края на форума, който се проведе в гр. Бургас. „Конференцията беше изключително полезна за всички, имаше нужда от такъв форум, за да можем да се консолидираме около важни за нас въпроси“, заявиха съдиите. „Усетих, че духът на съдийството е жив“, каза Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна. „Възприемам идеята на Конференцията като добро начало. Време е да се осъзнае, че разтоварването от големите мотиви по леки дела, ще даде възможност за обмисляне на тежките процеси“, посочи Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд. Всички те изразиха благодарности на ВСС за организацията на Конференцията и за инициативността на ВСС да постави на фокус важни за тях теми.  С адмирациите си, магистратите потвърдиха смисъла на думите, с които които г-жа Димитрова откри форума: „Искрено вярвам, че днес ще достигнем до резултат, който макар и минимален на фона на големите проблеми в системата, ще отвори вратата за полезно говорене по професионални теми, не оставащо просто в пространството, а претворено в законодателна промяна или добра практика…. Говорейки за добри европейски практики и сравнявайки се с европейски системи, ние трябва да имаме самочувствието като общност да се идентифицираме като ефективна съдебна система. Нейни съществени параметри са качеството и ефективността“. Съдиите споделиха мнения по темите – произнасяне на кратки  мотиви по някои видове дела и заповедното производство, и се обединиха около общи идеи. Ерна Якова - председател на Районен съд - Варна и Десислава Жекова – заместник-председател на съда, Асен Радев - председател на Районен съд – Бургас, Евгени Узунов - председател на Районен съд – Несебър и и Милена Костова - председател на Районен съд - Стара Загора, представиха каталог от подходящи за приключване с кратки мотиви дела, непосредствено след края на съдебното заседание.

В първата част на форума бяха приети предложения за промени в чл. 236, ал. 2 от ГПК като се допълни с нов текст „По дела, които не съставляват фактическа и правна сложност, и при изцяло уважаване на молбите, съдът може да постанови решение в заседанието, в което са приключени устните състезания, като в мотивите си посочи само, че са налице нормативно предвидените предпоставки за уважаване на молбата“. Коментира се създаване на нова разпоредба към чл. 237 на ГПК “Съдебното решение при признание на иска не подлежи на обжалване“. Предлага се нова разпоредба и по отношение на първоинстанционните граждански дела: „Граждански дела, по които липсва фактическа и правна сложност, и с размяната на книжа са представени всички доказателства и, ако съдът приеме, че не е необходимо изслушването на страните, може да разгледа делото в закрито заседание, като предостави на страните възможност да представят писмени защити. Съдът разглежда и решава делото в закрито заседание и когато страните поискат това“.

Поискано бе да се сезира Конституционният съд относно необходимостта от тълкуване на нормата на чл. 121, ал. 4 на Конституцията на Република България относно кои съдебни актове са актове на правораздаване според смисъла на чл. 121, ал. 4 Конституцията. На общите събрания на Гражданска и Търговска колегии на ВКС, и на ИВСС ще бъдат изпратени обобщените и безспорни предложения, ведно с „каталога“ на производствата, за становища. Направените от магистратите предложения за изменение на ГПК, включително и за въззиното производство, представено от Окръжен съд – Бургас, и коментарите по тях, ще бъдат предоставени на всички участници в Конференцията за изразяване на становище в срок до 20 юни.

Приветствани бяха предложенията на проф. д-р Силви Чернев – преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в Бургаския свободен университет, за промени на правната уредба на заповедното производство, които позволяват неговото запазване и усъвършенстване, както и коментарите му във връзка с този институт.

Даниела Марчева – член на ВСС, представи проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, работен в момента от ВСС по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 на Структурния фонд. Тя акцентира, че електронното обработване на заповедните дела гарантира оптимално разпределение заетостта на съдилищата, а новите технологии осигуряват бързина на процеса на разпределянето им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд