Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да открие процедурата за избор на главен прокурор на 15 юли 2019 г., а на 14 ноември 2019 г. да се проведе изслушване на кандидатите и избор

5 юни 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Предложението ще бъде обсъдено от Пленума на ВСС на 13.06.2019 г.

Проектът на хронограмата предвижда до 12.07.2019 г. Прокурорската колегия да утвърди образец на кадрова справка на кандидата за главен прокурор (чл. 173, ал. 5 от ЗСВ), а на 15.07.2019 г. да се проведе заседание на Пленума на ВСС за приемане на решение за откриване на процедура за избор на кандидати за главен прокурор (чл. 173, ал. 1 от ЗСВ). Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания на 18, 22, 25 и 29 юли, на които могат да бъдат внесени предложения на кандидатури за главен прокурор. Крайният срок за представяне на писмена концепция от кандидатите е 12.08.2019 г. В съответствие с чл. 173, ал. 5 от ЗСВ до провеждане на изслушването концепциите и всички представени документи – предложения с мотиви и кадрови справки по образец ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС.

На 03.10.2019 г. Пленумът на ВСС следва да обяви датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите. Понеделник – 07.10.2019 г. е крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуване на тези доклади на интернет страницата на ВСС. Докладите ще бъдат обсъдени на заседание на Прокурорската колегия на 30.10.2019 г. и ще бъде проведено гласуване на кандидатурите, с оглед допустимостта им.

Крайният срок за предаване на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации е на 06.11.2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изслуша кандидатите и ще проведе избор за главен прокурор на 14.11.2019 г.

Мандатът на действащия главен прокурор изтича на 10.01.2020 г. Според чл. 173, ал. 1 от ЗСВ, процедурата за избор на кандидати за главен прокурор се открива от Пленума не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на мандата – най-ранната възможна дата е 10.07.2019 г., а най-късната – 10.09.2019 г.

Висшият съдебен съвет е приемал хронограми във връзка с предходните избори за председатели на върховните съдилища и за главен прокурор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд