Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Съдийската колегия да бъде проведат работно обсъждане на бъдещата дейност по оптимизиране на съдебната карта

5 юни 2019 година

По предложение от г-н Сотир Цацаров - главен прокурор на Република България, Прокурорската колегия предлага на Съдийската колегия да се проведе работно обсъждане на бъдещата дейност по оптимизиране на съдебната карта. Наред с предстоящите действия на Прокурорската колегия по окрупняване на нови 29 районни прокуратури, ще бъдат обсъдени ефектът за работата на съдилищата след закриването на 11 районни прокуратури през 2018 г., както и евентуалните намерения на Съдийската колегия, включително по отношение на военното правораздаване.

Предлага се съвместното обсъждане да бъде проведено преди приемане на решение от Прокурорската колегия във връзка с оптимизирането на 29-те районни прокуратури. В предложението от главния прокурор е посочено, че съобразно чл. 126, ал. 1 от Конституцията, структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Уточнено е също, че с решение № 2/07.02.2017 г. по к.д. № 13/2016 г. Конституционният съд е дал задължително тълкуване на разпоредбата според която изискването на чл. 126, ал. 1 от Конституцията не съдържа задължение за съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата.

Главният прокурор г-н Сотир Цацаров припомни, че необходимостта  от предприемане на действия за финализиране на стартирали проекти за промяна на съдебната карта е посочена и в доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., изготвен от председателя на ВКС и приет за внасяне в Народното събрание на заседанието на Пленума на ВСС на 30.05.2019 г.

Съвместното заседание на двете колегии ще допринесе за синхрон в работата и съгласувани действия при бъдещи решения на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд