Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Лъчезар Маринов Маринов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

5 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с „чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Лъчезар Маринов Маринов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Маринов е поощрен по предложение от Албена Вутова – и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София. Лъчезар Маринов има над 40 години юридически стаж, от които повече от 20 години в системата на прокуратурата. В периода 1982 г. – 1993 г. е съдия в Софийски военен съд, след което до 1998 г. е съдия във Върховен касационен съд. От 22.11.1998 г. до 07.05.2003 г. е прокурор във Военно-апелативна прокуратура – София, от 07.05.2003 г. до 03.05.2004 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура. В периода от 03.05.2004 г.  до 01.10.2006 г. е апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, а от 01.10.2006 г. и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура – София.

Сред мотивите за поощряването му са „съвестното и отговорно отношение към служебните задължения, всеотдайното и етично отношение към колегите“ и приноса му към повишаване доверието към прокуратурата. Отчетено е, че прокурор Маринов притежава много добра правна подготовка, развито аналитично мислене и е специализирал в областта на наказателните производство, свързани с изпълнение на наказанията и с корупционни престъпления. Сред посочените аргументи са постигнатите професионални резултати от прокурор Маринов и приноса му за подобряване на качеството на работа в Апелативна прокуратура – София и териториалните ѝ прокуратури.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Лъчезар Маринов Маринов от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – София, считано от 11.06.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд