Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори и един следовател, и повиши на място в по-горен ранг петима прокурори

5 юни 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Елеонора Петрова Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково и на Валентина Славчева Радева – Ранчева – прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Теодор Иванов Кърчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, нова комплексна оценка от атестирането „Добра“, във връзка с решение на Прокурорската колегия от 10.10.2018 г.

Колегията проведе периодично атестиране на Искра Дянкова Манолова – прокурор в Районна прокуратура – Варна и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ извънредно атестиране на Цветомила Тошкова Пашовска – Николовска – заместник-административен ръководител и и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Мездра и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

На място в по-горен ранг бяха повишени Желязко Димитров Стефанов – административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали; Галин Найденов Бачев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана; Красимир Иванов Стайков – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново; Весела Димитрова Кърчева – Байчева прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново и Снежина Георгиева Стоянова – прокурор в Районна прокуратура - Елхово, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд