Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС обяви списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури

6 юни 2019 година

На основание чл. 191, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС обяви списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 13 свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури. До участие в конкурса са допуснати всички 140 магистрати, подали заявления за участие в процедурата. Двама от тях не са допуснати само по отношение на длъжността „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, тъй като не отговарят на изискването за наличие на специалния стаж за заемането ѝ, а именно не са прослужили минимум 8 (осем) години като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.

Конкурсът е обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 9 от 20.03.2019 г., обнародвано в Държавен вестник брой 26 от 29.03.2019 г.

В него са обявени за заемане по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт 13 свободни длъжности „прокурор“ в апелативните прокуратури – 8 в Апелативна специализирана прокуратура, 2 в Апелативна прокуратура – Пловдив, и по една в Апелативна прокуратура – София, Апелативна прокуратура – Велико Търново и Апелативна прокуратура – Бургас.

При провеждането на конкурс за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки. В случаите на преминаване на съдия или следовател на длъжност „прокурор", съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд