ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 13 юни 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 


1. Предложение за приемане на времеви график /хронограма/ за провеждане на процедура по чл. 173 от ЗСВ за избор на главен прокурор.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Сливница.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
3. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на съдилищата.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на дигитален фотоапарат за нуждите на пресслужбата на СРС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици за зала и работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. климатици, 13 бр. вътрешни щори, 1 бр. външна щора и 5 бр. комарници.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой шредер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по писмо от Прокуратура на Република България относно осигуряване на средства за доставка и монтаж на нова асансьорна уредба в седеметажна сграда /блок 1Б/ на територията на НСлС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни възли.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на охладителната инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри, 2 броя софтуери и 2 броя НАС сторидж системи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на скенер и копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на мебели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
20. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г./.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение за сключване на договор с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

22. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
23. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договор, както и нов договор за предоставяне на безвъзмездно и безсрочно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Средец.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
24. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездно управление върху имот – общинска собственост, на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
25. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Червен бряг за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ № 6, на Висш съдебен съвет, за нуждите на Районен съд гр. Червен бряг.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
26. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет за отправяне на искане до „АДИС“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне на три апартамента в управление на ВСС, за жилищни нужди на ВАС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
* * * * *
27. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

Публикуван на:
07 юни 2019 г.


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд