Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийска и прокурорска колегия на ВСС и инспектори от ИВСС обсъдиха възможности за подобряване на взаимодействието между институциите

10 юни 2019 години

Комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийска и прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспектори от ИВСС и представител на Министерство на правосъдието проведоха работна среща. В нея участваха членовете на ВСС Атанаска Дишева – председател на комисия „ДДВИВСС“ към СК на ВСС и членове: Севдалин Мавров, Цветинка Пашкунова, Светлана Бошнакова - председател на комисия „ДДВИВСС“ към ПК на ВСС и членове: Георги Кузманов, Даниела Машева и Пламен Найденов. От страна на ИВСС присъстваха Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС и инспекторите – Генади Георгиев, Игнат Георгиев, Любка Кабзималска, Мария Нейкова, Теодора Нинова и експертите Ирина Цачева и Биляна Райчинова. Представител на Министерство на правосъдието бе Мария Георгиева – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“.

Обсъдени бяха следните предварително обявени теми:

„Съдържанието и релевантността на препоръките давани в актовете от извършени проверки от ИВСС“;

- „Проблеми при тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл.310, ал.3 във връзка с ал.1 ЗСВ с оглед осъществявания от съответните административни ръководители контрол и предприемане на мерки за преодоляване на неритмично, забавено администриране, разглеждане и решаване на делата от съдиите, в случаите, когато такива са установени по съответния начин както и предоставянето на информация от административните ръководители в хода на извършваните проверки от ИВСС за дела, които не са разгледани и решени  в предвидените в закона срокове.“

Коментирани бяха и просрочията на дисциплинарните състави от членове на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарни дела, образувани по предложение на ИВСС – тема предложена в хода на срещата от главния инспектор на ИВСС. 

В тази връзка бе обсъдена възможността Съдийската колегия да бъде сезирана от главния инспектор с оглед предприемане на съответни мерки.

Срещата между представителите на ВСС и ИВСС се провеждат на всеки шест месеца в изпълнение на препоръката от доклада на ЕК по МСО в областта „Независимост и отчетност на съдебната власт“ за подобряване на практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд