Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ОБЯВА

За участие на български магистрати в процедура на Евроюст (Eurojust) за подбор на командирован национален експерт, който да представлява Евроюст в Европейския център за борба с тероризма в Европол (Ref. № 19/EJ/SNE/01), с краен срок за кандидатстване пред ВСС - 13 юни 2019 г.

 

Евроюст желае да създаде резервен списък и да запълни една свободна длъжност за срочно командироване в Евроюст като командирован национален експерт в областта на борбата с тероризма, и да представлява Евроюст в Европейския център за борба с тероризма в Европол (ECTC) - (Ref. № 19/EJ/SNE/01), за период от две години, с възможност за подновяване. Крайният срок за кандидатстване пред ВСС – 13 юни 2019 г.

Подробна информация, описание на вакантната позиция, изисквания за заемане на длъжността, както и формуляр за кандидатстване, могат да бъдат намерени на Интернет страницата на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/rabota-evropeiski-strukturi/22112

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г. :

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към обявата

Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте посочените по-долу документи едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg, в срок до 17 ч. на 13 юни 2019 г., както следва:

 

  1. Заявление, изразяващо желание за участие в процедурата на Евроюст за подбора;
  2. Електронен формуляр за кандидатстване с посочване на референтния номер на позицията.
  3. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС.
  4. Декларация в свободен текст удостоверяваща, че съответния кандидат не е ползвал неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина.

 

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Ида Лереова – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд