Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Здравка Дечева-Запрянова за председател на Районен съд – Кърджали

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 10 гласа „за“ Здравка Иванова Дечева-Запрянова за административен ръководител – председател на Районен съд – Кърджали.

Тя има над 23 години юридически стаж, от които 19 в органите на съдебната власт. Мотивирана е да кандидатства за длъжността въз основа на своята дългогодишна съдийска практика, изградените добри взаимоотношения с колектива на съда, принос ѝ за подобряване на организацията и качеството на правораздавателната дейност, както и от желание да работи за издигане на авторитета на съда. 

Представената от Здравка Дечева-Запрянова концепция предвижда надграждане на постиженията на съда, оценени положително при проверки от Инспектората към ВСС и от Окръжен съд – Кърджали. Усилията ѝ ще бъдат насочени за поддържане на високо качество и срочност при разглеждане на делата и при постановяване на съдебните актове. Като най-важна цел за развитие тя набелязва подобряване на работната атмосфера в съда и изграждане на още по-сплотен колектив. За постигането ѝ възнамерява да реализира формални и неформални срещи с магистратите и съдебните служители, като акцентира на ролята на Общото събрание на съдиите, както и чрез равномерно разпределение на работата на съдебните служители. Кандидатът поставя като приоритети още срочността и качеството на съдебните актове, предвидимост на съдебните решения и бързина на процеса, финансова дисциплина, качество на предлаганите услуги, прозрачност и информираност, подобряване на материалната база и условията на труд.

Въпроси към съдия Запрянова зададоха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет. Те поискаха мнението ѝ как ще формира управленски екип, относно кадровата обезпеченост на съда, натовареността, с която ще работи като административен ръководител, как ще взаимодейства с Общото събрание на съдиите, каква лична отговорност ще поема, констатирала ли е противоречива практика по административно-наказателни дела, какво съдържат електронните папки по делата на съда.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Цветинка Пашкунова - член на ВСС. Те се аргументираха с притежаваните от кандидата професионални и етични качества, и с доверието, дадено ѝ от Общото събрание на съдиите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд