Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 310, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за съдебната власт, прекрати дисциплинарното производство, образувано по предложение на административния ръководител на Районен съд – Велики Преслав, в частта относно допуснато от Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, бездействие по 9 граждански и 3 наказателни дела от общ характер от 2016 – 2017 г.

Колегията прие, че Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ по 4 граждански дела и 3 наказателни дела от общ характер в периода 2016 – 2018 г.

Съдийската колегия прие, че Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, е извършил нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по останалите части от направеното предложение от административния ръководител на Районен съд – Велики Преслав, за което му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Той е санкциониран за забавяне между 2 и 5 месеца на наказателни общ характер дела и на наказателни административен характер дела. Нарушенията на служебните задължения са допуснати в период на изтърпяване на наложеното с решение на ВСС по протокол № 16/31.03.2016 г. дисциплинарно наказание - намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от 6 месеца за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ. Като смекчаващо отговорността обстоятелство дисциплинарният състав отбелязва високата натовареност на магистрата, сравнително краткия срок на забавите и голямото разнообразие на правната материя на разглежданите от него дела.

Дисциплинарното производство срещу Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав, е образувано с решение на Съдийската колегия по протокол № 51/19.12.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд