Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира петима съдии и повиши в ранг седем магистрати

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ отложи за 25 юни 2019 г. изслушването на възражение на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Колегията уважи подадената от нея молба за отлагане на изслушването, като ѝ се предостави възможност да организира защитата на правата си.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт предварително атестиране на Петър Георгиев Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, на Тодор Георгиев Тодоров – съдия в Апелативен съд – София, като прие оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 е проведено периодично атестиране на Светла Бисерова Букова – съдия в Апелативен съд – София, на Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна, като прие комплексна оценка „много добра“.

Проведено е извънредно атестиране на основание чл. 196, т. 4, във връзка с л. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, на Мая Веселинова Нанкинска – съдия в Окръжен съд – Варна, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Александър Цоков Желязков – съдия в Апелативен съд – София, Андон Георгиев Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, Мая Йорданова Михайлова – съдия в Софийски районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Симона Димитрова Миланези-Пенчева – съдия в Окръжен съд – Габрово, и Чавдар Димитров Димитров – административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. Георги Валентинов Георгиев – съдия в Районен съд – Велико Търново, и Галя Димитрова Алексиева – съдия в Районен съд – Варна, са повишени на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд