Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс да повишаване за 4 свободни длъжности „съдия“ във ВКС – търговска колегия

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 190 от ЗСВ, обяви 4 свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – търговска колегия. Длъжностите са свободни след освобождаване поради пенсиониране на трима съдии и необявен конкурс за четвъртата.

Искане в тази насока е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, който се мотивира с увеличеното постъпление на търговски дела и трайната тенденция за увеличаване на натовареността на съдиите, правораздаващи в търговската колегия на ВСС.

На основание чл. 180 от ЗСВ Съдийската колегия обяви конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на четирите длъжности „съдия“ във ВКС – търговска колегия.

Заявления за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. При провеждането му, конкурсната комисия ще преценява притежаваните от кандидатите професионални качества предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС, данните от кадровото дело и след преценка на разгледаните и приключени дела и преписки.

В случаите, когато прокурор или следовател кандидатства за длъжността, задължително се полага писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на интернет страницата на ВСС.

Решенията на Съдийската колегия се обнародват в „Държавен вестник“, и се публикуват в един централен ежедневник и на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд