Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за преназначаване на 10 съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в пет районни съдилища

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от 8 нисконатоварени районни съдилища. В нея могат да участват Районен съд – Костинброд с 1 длъжност „съдия“, Районен съд – Сандански с 1 длъжност, Районен съд – Велико Търново с 2 длъжности, Районен съд – Петрич с 1 длъжност, Районен съд – Силистра с 1 длъжност, Районен съд – Добрич с 2 длъжности, Районен съд – Търговище с 1 длъжност, и Районен съд – Горна Оряховица с 2 длъжности. Те имат възможност да подадат заявления за преместване за пет високонатоварени съдилища. В процедурата са обявени 5 длъжности в Софийски районен съд, 2 длъжности в Районен съд – Перник, 1 длъжност в Районен съд – Ихтиман, 1 длъжност в Районен съд – Провадия, и 1 длъжност в Районен съд – Монтана. С решението на Съдийската колегия се указва на административните ръководители на нисконатоварените районни съдилища в 7-дневен срок от публикуване на решението на интернет сайта на ВСС, че следва да уведомят съдиите за възможността в седемдневен срок от получаване на решението на СК, да подават заявления за участие.

Колегията остави без уважение предложение за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Благоевград, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Шумен, Районен съд – Бяла Слатина, Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Кюстендил.

Статистическите данни показват, че в Софийския районен съд натовареността по щат по брой дела за разглеждане е 60,95 броя, а в Районен съд – Перник е 55,70 броя. В Районен съд – Ихтиман натовареността по щат по брой дела за разглеждане е 51,98 броя. Натовареността в Районен съд – Провадия  по щат по брой дела за разглеждане е 52,25 броя, а в Районен съд – Монтана - 48,08 броя.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писма от Софийския районен съд, Районен съд – Ихтиман, Районен съд – Перник, с искания за преразглеждане на решението на СК по протокол № 16/21.05.2019 г., т. 31 относно процедура за преместване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт. За сведение е прието и писмо на Районен съд – Кюстендил, срещу това предложение. Колегията остави без разглеждане жалба на Емил Божков – съдия при Районен съд – Разлог, против решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК по протокол № 18/20.05.2019 г., т. 1. 1. за откриване на процедура за преназначаване на двама съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районен съд – Благоевград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд