Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Мариета Неделчева на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд

11 юни 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Мариета Неделчева Маринова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията преназначи Мариета Неделчева на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на вземане не решението.

Решението е съобразено с представена на 04.06.2019 г. молба от съдия Неделчева.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд