СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
Обяви
Обяви за процедурите на ЕСВД
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

ОБЯВА

За участие на български магистрати в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) за 2019 г., с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 14 юни 2019 г.

 

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обявява втора Заявка за принос към Мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) за 2019 г., с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 14 юни 2019 г., като с настоящата процедура са обявени следните позиции:

Забележка:  EUCAP Sahel Mali е със статут на мисия, която не допуска присъствие на членове на семейството, поради високия риск в района на мисията. Следователно, командированите международни експерти и членове на мисията на договорна основа  в никакъв случай няма да бъдат посещавани или придружавани от членове на семейството в района на мисията по време на изпълнение на своите задължения или договор. От съображения за сигурност членовете на мисията са задължени да живеят в ограничени зони, където отговорностите по сигурността се поемат от мисията.

Подаването на кандидатурите ще се извършва чрез попълване на формуляр за кандидатстване за горепосочените позиции единствено по електронен път чрез системата Goalkeeper-Registrar. Подробна информация, описание на вакантните позиции, изискванията за заемане на длъжностите и онлайн формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени на адрес https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/. В срок до 13 юни 2019 г. е необходимо да изпратите до дирекция „Международна дейност и протокол“ на имейл md@vss.justice.bg заявление за участие в процедурата, като посочите Вашите имена, длъжност, телефон за връзка, както и Вашия имейл адрес за получаване на достъп до системата и регистрация в нея. След като бъдете регистрирани от дирекция „Международна дейност и протокол“, на посочения от Вас имейл ще получите линк за вход в системата, където е необходимо да попълните Вашите биографични данни и формуляр за кандидатстване, като посочите и за коя позиция кандидатствате. След попълване на необходимите документи същите следва да бъдат изпратени чрез системата до Висшия съдебен съвет за разглеждането им от съответната колегия на ВСС в срок до 14 юни 2019 г. След разглеждането им ще бъде/ат одобрен/и кандидат/и, чиито формуляр/и за кандидатстване ще бъде/ат изпратени чрез системата Goalkeeper-Registrar до дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – съдии. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще извърши предварителна преценка за допустимост на кандидатите – прокурори и следователи. Всички кандидати следва да отговарят на изброените по-долу изисквания, одобрени с решения на ВСС по протоколи № 43/02.10.2014 г. и № 10/25.02.2016 г. :

- да нямат наложени дисциплинарни наказания       
- да нямат висящи дисциплинарни производства     
- да не са били командировани като национални експерти в последните три години, по силата на Решение на ЕК C(2008)6866 от 12.11.2008 г.
- да не са били командировани за 6 и повече месеца в чужбина през последните три години

- да не са ползвали неплатен  отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца през последните 3 години за работа в чужбина  или с обучителна цел в чужбина
- да имат последна атестация с оценка „много добра”
- да имат опит в посочената област съгласно изискванията към обявата

Моля, при желание за участие в конкурса, изпращайте необходимите документи, в срок до 17 ч. на 14 юни 2019 г., както следва:

 

  1. Заявление, изразяващо желание за участие в процедурата на ЕСВД за подбора, посочвайки позицията, за която се кандидатства - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg;
  2. Писмено становище от съответния административен ръководител за участие на посочения съдия в подбора, както и за неговото командироване при евентуалното му спечелване. Становището е в свободен текст и се адресира до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. За кандидатите – прокурори и следователи се изисква както становище от съответния административен ръководител, така и съгласие от Главния прокурор. Същите са в свободен текст и се адресират до Прокурорската колегия на ВСС - едновременно в деловодството на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до дирекция „Международна дейност и протокол” на e-mail: md@vss.justice.bg;
  3. Онлайн формуляр за кандидатстване – електронно чрез системата Goalkeeper-Registrar.
  4. Декларация от кандидата, че през последните 3 години не е ползвал неплатен отпуск за 6 месеца и повече от 6 месеца за работа в чужбина или с обучителна цел в чужбина.

 

 

Кандидатури, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923, e-mail: md@vss.justice.bg  и Ида Лереова – тел. 02/9151921, e-mail: md@vss.justice.bg.

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд