Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Раднево с една свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 13.06.2019 г.

Предложението е във връзка с предстоящо назначаване на младшите прокурори по обявения конкурс с решение на ВСС по протокол № 05/28.01.2016 г., на длъжност прокурор в районните прокуратури. В Районна прокуратура – Стара Загора на устройване подлежи един младши прокурор, чийто срок на назначение по чл. 240 от ЗСВ изтича на 04.07.2019 г. В предложение от районния прокурор на Стара Загора е мотивирано оставането на младшия прокурор, заради съществения личен принос за резултатите и успехите на прокуратурата. Младшият прокурор също е изразил желание за назначаване в Районна прокуратура – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд