Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира петима прокурори и повиши в ранг четирима прокурори и двама следователи

12 юни 2019 година

Прокурорската колегия остави без уважение възражението на Виолета Христова Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура срещу изготвената ѝ комплексна оценка във връзка с процедура по периодично атестиране. Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на прокурор Христова и прие, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 ЗСВ, предложената от КАК комплексна оценка от атестирането „Добра“. Проведено бе периодично атестиране на: Венелин Момчилов Савов – прокурор в Районна прокуратура – Асеновград;  Недко Севдалинов Симов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян; Иван Стоев Стоянов – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Таня Христова Георчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, която придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, бяха повишени Милена Милева Милева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград; Марина Велкова Илиева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; Ивелина Недкова Паскова – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Людмила Григорова Гюрова и Виолета Георгиева Вълчева – следователи в Специализираната прокуратура, Ина Петрова Джокова-Лазарова – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд